PRINT MED OMTANKE

HVIS DU INTERESSERER
DIG FOR BÆREDYGTIGHED
SÅ SKAL DU ...
... kende forskellen på påstået bæredygtighed og dokumenteret bæredygtighed

GREENWASHING
ELLER
DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed dukker hyppigt op som miljøargument i markedsføring af produkter og ydelser. Men brugt udokumenteret er påstande om bæredygtighed greenwashing.

Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i Erhvervsministeriets uafhængige tilsynsmyndighed Forbrugerombudsmandens retningslinjer om brug af miljømæssige og etiske påstande.

DEFINITIONEN PÅ BÆREDYGTIGHED

I ”Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.” definerer Forbrugerombudsmanden en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling fra 1987.

Forbrugerombudsmanden skriver: ”… en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare …”

Derudover skriver Forbrugerombudsmanden følgende om bæredygtighed omkring produktionen af eksempelvis en emballage- eller printopgave:

”Med påstande om bæredygtighed forstås brug af udsagn m.v., som giver indtryk af, at fremstillingen m.v. af et produkt eller tilrettelæggelsen af en aktivitet hos en erhvervsdrivende – baseret på en vurdering i et livscyklus- eller produktkædeperspektiv – sker på en sådan måde, at der i lyset af de teknologiske og økonomiske muligheder er lagt afgørende vægt på sociale og etiske forhold og på mindst mulig belastning af miljø (luft, vand, jord, undergrund, støj) og sundhed …”

HVORDAN SIKRER
PRINT MED OMTANKE® DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED?

For at undgå greenwashing og sikre dokumenteret bæredygtighed skal du altså ifølge Forbrugerombudsmanden forholde dig til, om den virksomhed du samarbejder med, fokuserer holistisk på miljø, klima, sundhed og etik i et livscyklus- og produktkædeperspektiv.

Derfor kan isolerede miljømærker som Svanen, Blomsten, FSC®-mærket eller Cradle to Cradle ikke stå alene, men skal ifølge Forbrugerombudsmanden fuldstændiggøres med yderligere initiativer og certificeringer.

PRINT MED OMTANKE® er derfor din garanti for en produktion, som er dokumenteret bæredygtig, og bygget op om Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

Læs herunder hvordan PRINT MED OMTANKE® arbejder med Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

KLIMA

Forbrugerombudsmanden kræver, at uvildige eksperter vurderer, om den erhvervsdrivendes påstande om bæredygtighed er saglige og veldokumenterede.

Forbrugerombudsmanden skriver: ”Hvis en erhvervsdrivende bruger påstande om klimaneutralitet, skal der foretages en beregning af det samlede udslip af klimagasser fra produktet, aktiviteten eller virksomheden, der markedsføres.
Det samlede udslip skal være nul.

I beregningerne skal indgå de seks drivhusgasser, der omfattes af Kyotoprotokollen, og beregningerne skal foretages efter videnskabeligt anerkendte beregningsmetoder, fx i henhold til IPCC’s Emission Factor Database, The Greenhouse Gas Protocol eller relevante ISO-standarder.

Den erhvervsdrivende må søge at nedbringe sit udslip af drivhusgasser ved at gennemføre reducerende tiltag i produktionen eller i virksomheden afhængigt af den markedsførte påstand.

Der skal udarbejdes en plan for reduktionen af det omhandlede udslip, som skal verificeres af en uafhængig instans, samt et klimaregnskab for udslippene. Der skal bl.a. oplyses om beregningen af udslippene og de værdier, der er brugt, når gasserne omregnes til CO2-ækvivalenter...”

PRINT MED OMTANKE® er klimaneutrale produkter. Vi fører klimaregnskab og producerer under mærket ClimateCalc, som er et grafisk klimaværktøj, der beregner klimabelastningen i et livscyklusperspektiv. På den måde kan vi rådgive kunden om valg, der kan reducere tryksagens klimabelastning og CO2-udledning.

Klimaregnskabet viser samtidig de væsentlige indsatsområder omkring vores ambitioner om at reducere Danmarks samlede udledning med 70 % inden 2030. Det bruger vi bl.a. til at fastlægge mål for, hvordan vi løbende forbedrer PRINT MED OMTANKEs præstation.

ClimateCalc er baseret på Intergrafs internationale standard for klimaberegning, og beregningssystemet er verificeret til at være i overensstemmelse med ISO 14064-1 og ISO 16759. Det er det eneste af sin art i verden, der kan betegnes som internationalt.

SUNDHED ETIK PRODUKTKÆDE-PERSPEKTIV

Forbrugerombudsmanden skriver: ”En livscyklusvurdering kan imidlertid være meget vanskelig at gennemføre for etiske forhold.

Derfor kan den erhvervsdrivende som udgangspunkt for dokumentationen anvende globalt orienterede vejledninger omkring samfundsmæssigt ansvar, fx FN’s Global Compact eller ISO 26000 ’Guidance on social responsibility’ og herunder sikre, at relevante aktiviteter i leverandørkæder og virksomhedens indflydelsessfære i bred forstand indgår i overvejelserne omkring brug af fritstående, generelle etiske påstande.

Der kan også som udgangspunkt for indholdet af dokumentationen anvendes nationale vejledninger som fx DS 49001 ’Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar’...”

PRINT MED OMTANKE® tager sit afsæt i det etiske arbejde gennem FN’s Global Compact, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Endvidere er PRINT MED OMTANKE® tilsluttet Grafisk CSR-kodeks – den grafiske branches kodeks for social ansvarlighed, som er udviklet med fagforeningen HK – samt CSR-certificeringen DS 49001/ISO 26000, der er et ledelsessystem for samfundsansvar. Det betyder, at vi definerer, prioriterer og arbejder med løbende mål inden for områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Indsatsen omfatter alle PRINT MED OMTANKE®s aktiviteter set i produktkædeperspektiv og i forhold til de leverandører, der indgår i produktionen af printprodukter. PRINT MED OMTANKE® arbejder også strategisk med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ud fra et socialt- og sundhedsmæssigt perspektiv.

Her anvender vi den internationale standard og arbejdsmiljøcertificering ISO 45001. Den sikrer, at vi konstant og systematisk forbedrer arbejdsmiljøet og minimerer risici for personale og interessenter.

At vi sætter den højeste standard i forbindelse med vores arbejdsmiljø betyder endvidere, at Kailow er tildelt Arbejdstilsynets kronesmiley. Kronesmileyen viser, at vi har et ekstraordinært godt arbejdsmiljø. Derudover arbejder vi med flere dele af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, men meget konkret med punkt 12, som skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.

LIVSCYCLUS-PERSPEKTIV - MILJØ

Forbrugerombudsmanden skriver: ”En livscyklus eller et livscyklusforløb for et produkt er alle faser, produktet gennemløber fra ’vugge til grav’. Faserne er fortløbende og forbundne og kan angå det samlede produkt eller bestanddele af dette.

I en livscyklusvurdering kortlægger man (miljø)forholdene og vurderer de væsentlige (miljø)påvirkninger i hele produktets livscyklus fra anskaffelse af råmaterialer og fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet samt transporter inden for og imellem disse faser. I råstoffasen udvindes og bearbejdes råmaterialer fra naturen fx ved skovbrug.

I produktionsfasen fremstilles produktet ud fra disse råmaterialer, og i brugsfasen anvendes produktet af slutbrugeren. Når produktet er brugt og udtjent, afleveres det til genanvendelse eller slutbehandling...”

At vi arbejder målrettet og systematisk på at forbedre PRINT MED OMTANKE®s miljøpræstation, dokumenterer vi blandt andet med certificeringen ISO 14001. Internationalt er ISO 14001 den mest udbredte miljøledelsesstandard. Den sikrer, at PRINT MED OMTANKE® lever op til standardens krav om at styre, overvåge og nedbringe den påvirkning af miljøet, som kan være et resultat af virksomhedens aktiviteter.

PRINT MED OMTANKE® bliver også produceret under det nordiske miljømærke Svanemærket. Med udgangspunkt i produkters livscyklus stiller Svanemærket krav til miljøpræstationen fra både trykkeri og tryksag.

Kravene strammes jævnligt op, og der stilles desuden krav til produktets kvalitet og emballage samt den senere affaldshåndtering. Certificeringen varetages af den danske myndighed Miljømærkning Danmark.

PRINT MED OMTANKE®s materialeforbrug til tryksager bidrager desuden til bæredygtig skovdrift. Dette dokumenteres af certificeringen FSC® C134691 (Forest Stewardship Council®). Som den eneste skovcertificering i verden har den opbakning fra globale miljøorganisationer som WWF og Greenpeace.

Formålet med FSC® er at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages, så lokalområdet omkring skoven får gavn af driften.
Det økonomiske afkast må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker.


En FSC®-certificering forudsætter, at både leverandøren af råvarer og producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden – og at det dermed kan garanteres, at det anvendte materiale lever op til kravene. FSC® tager afsæt i et bæredygtighedsperspektiv for driften af skovene, men er ikke baseret på en livscyklusvurdering og kan derfor ikke stå alene som mærke. PRINT MED OMTANKE® varetager livscyklusvurderingen gennem DS 49001/ ISO 26000 CSR-certificeringen.

PRINT MED OMTANKE® medtænker kvalitet gennem hele produktionen og CSR-arbejdet. Fokus er på løbende forbedringer, effektivitet og kundetilfredshed. Det er ISO 9001-certificeringen i kvalitetsledelse bevis for.

Målet er at forbedre virksomhedens evne til at levere produkter og servicer, der opfylder kundekrav, myndighedskrav og lovmæssige krav. Derudover er det denne certificering, som skaber synergien mellem alle PRINT MED OMTANKE®s certificeringer og mærker, som hver især indeholder forskellige afgrænsninger af, hvad de dækker. Netop vores ISO 9001-arbejde med sammensætningen af de forskellige mærker og certificeringer gør, at PRINT MED OMTANKE® opfylder alle Forbrugerombudsmandens anbefalinger.

DOKUMENTATION FORETAGET AF UAFHÆNGIGE SAGKYNDIGE

Forbrugerombudsmanden kræver, at uvildige eksperter vurderer, om den erhvervsdrivendes påstande om bæredygtighed er saglige og veldokumenterede.

Forbrugerombudsmanden skriver: ”Dokumentationen skal være fyldestgørende, hvilket normalt indebærer, at påstandene skal kunne underbygges af udtalelser eller undersøgelser fra uafhængige instanser med anerkendt faglig kompetence...”

Denne konkrete anvisning er den vigtigste i hele arbejdet med bæredygtige produktioner og servicer, fordi man her som virksomhed bliver kontrolleret i forhold til, om man kan dokumentere sine påstande om bæredygtighed.

Derfor skal man altid spørge efter dokumentation fra uafhængige instanser, så man sikrer sig, at man ikke samarbejder på baggrund af udokumenterede påstande og miljømærker, som udelukkende baserer sig på egenkontrol.

Som Forbrugerombudsmanden foreskriver, bliver Kailow løbende kontrolleret af anerkendte, uafhængige sagkyndige. Dette er blåstemplingen af vores produktioner og services. Se dokumentation på side 24 eller kontakt os, hvis du ønsker yderligere forklaring eller indsigt i vores arbejde.

GØR NOGET AKTIVT FOR EN BÆREDYGTIG OMSTILLING

Hele Forbrugerombudsmandens skriv er konkret for at beskytte os forbrugere mod varer, som producenterne udokumenteret påstår, er bæredygtige. Eksempelvis er en brochure eller emballage ikke bæredygtig, hvis den er bionedbrydelig eller komposterbar – for sådan en produktion kan godt være produceret under kritiske arbejdsforhold.
Man kan for eksempel heller ikke påstå bæredygtighed, fordi man producerer med vindstrøm – for tryksager på sådan en produktion kan være produceret med papir, som ikke kan genanvendes. En tryksag er heller ikke bæredygtig, hvis den er bionedbrydelig – for tryksagen kan godt være bionedbrydelig, selv om trykfarven er produceret på en farvefabrik, som ikke er energioptimeret.

Bæredygtighed opstår først, når man ser hele produktet ud fra en livscyklusvurdering og et produktkædeperspektiv. PRINT MED OMTANKE® favner derfor alle forhold inden for miljø, klima, sundhed og etik, som Forbrugerombudsmanden peger på som forudsætningen for, at en virksomhed kan kalde sig bæredygtig.

Med andre ord: Hvis du ønsker at gøre noget aktivt for en bæredygtig omstilling, skal du bede om dokumentation for miljø, klima, sundhed og etik i et livscyklus- og produktkædeperspektiv, næste gang du bestiller tryk, print eller emballager.

Hvis du har spørgsmål til PRINT MED OMTANKE®s arbejde generelt eller ønsker mere information om noget konkret, så kontakt printmedomtanke@kailow.dk

Hvis du vil vide mere:
www.kailow.dk
www.forbrugerombudsmanden.dk
www.ecolabel.dk/da
dk.fsc.org/dk-da
www.hk.dk
dk.climatecalc.eu
www.unglobalcompact.org
www.un.org/sustainabledevelopment
at.dk

OM PRINT MED OMTANKE®

PRINT MED OMTANKE® er for virksomheder, som ønsker at være kritiske i deres indkøb og aktivt vil gøre noget for den bæredygtige omstilling. PRINT MED OMTANKE® har en ambition om at sætte den højeste standard i forhold til en dokumenteret
bæredygtig produktion af emballager, tryk og print.

Hvis man i Danmark ønsker at bruge bæredygtighedsbegrebet om sine produkter, er der en lang række retningslinjer for anvendelsen af begrebet, så virksomhederne ikke vildleder deres kunder med udokumenterede påstande.

Vi vil på denne hjemmeside give en indføring i retningslinjerne for dokumenteret bæredygtige produkter og services og samtidig præsentere, hvordan Kailow gennem  PRINT MED OMTANKE® arbejder med Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande.

Vi har derfor medtaget udsagn fra vejledningen for at kvalificere introduktionen til vores arbejde med de forskellige retningslinjer – men vi vil opfordre dig til at læse mere om de forskellige miljømærker hos mærkeejerne, ligesom vi godt vil opfordre jer til at læse hele vejledningen, da den i sin hele længde giver det fulde indblik i, hvor meget påstået bæredygtighed vi alle dag­ligt bliver eksponeret for. 

SE TALEBOBLERNE I LISTEFORM
 • Sikrer ”Print med omtanke®”, at papir og karton kommer fra skove med krav til biodiversitet? JA
 • Arbejder PRINT MED OMTANKE® under Arbejdstilsynets kronesmiley for ekstraordinært godt arbejdsmiljø? JA
 • Er der krav til materialeeffektivitet og mindst muligt spild i produktionen? JA
 • Er publikationen eller emballagen klimaneutral? JA
 • Kan PRINT MED OMTANKE®s produkter genanvendes op til 15 gange som råvare til fremstilling af nyt papir, emballage eller hygiejneprodukter? JA
 • Bliver PRINT MED OMTANKE®s arbejde tjekket i detaljer af en fuldstændig uvildig ekspertinstans? JA
 • Er publikationen eller emballagen dokumenteret bæredygtig? JA
 • Arbejder PRINT MED OMTANKE® under arbejdsmiljøcertificerede forhold? JA
 • Er publikationen eller emballagen bionedbrydelig/komposterbar? JA
 • Er der fokus på energieffektivitet gennem hele produktkæden? JA
 • Hvis man ønsker at gøre noget aktivt for den bæredygtige omstilling, skal man så spørge til dokumentation for påstande om miljø, klima, sundhed og etik i et livscyklus- og produktkædeperspektiv? JA
 • Er der dokumenteret kædeansvar omkring produktionen? JA
 • Er mine print fri for affaldsstoffer som farlige slagger og lignende? JA
 • Arbejder PRINT MED OMTANKE® med forskellige relevante målsætninger med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling? JA
 • Følger produktionen af publikationen eller emballagen FN’s principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder? JA
 • Følger publikationen eller emballagen Forbrugerombudsmandens forskrifter for bæredygtighed? JA
 • Er genanvendelse meget bedre for klimaet end bionedbrydning?JA
 • Er publikationen eller emballagen svanemærket? JA
 • Er publikationen eller emballagen produceret under organiserede arbejdsforhold? JA
 • Er der fuldstændig transparens omkring alt i PRINT MED OMTANKE®s arbejde med miljø, klima, sundhed og etik? JA
 • Er der anvendt de mest klimarigtige materialer i produktionen? JA
 • Er publikationen eller emballagen fri for skadelig kemi og hormonforstyrrende stoffer? JA
 • Kan publikationen eller emballagen genanvendes? JA
 • Kommer papiret eller kartonen fra bæredygtigt skovbrug? JA
 • Arbejder PRINT MED OMTANKE® for målsætningen om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 % i 2030? JA
SE TALEBOBLERNE I LISTEFORM

- Sikrer ”Print med omtanke®”, at papir og karton kommer fra skove med krav til biodiversitet?
JA

- Arbejder PRINT MED OMTANKE® under Arbejdstilsynets kronesmiley for ekstraordinært godt arbejdsmiljø?
JA

- Er der krav til materialeeffektivitet og mindst muligt spild i produktionen?
JA

- Er publikationen eller emballagen klimaneutral?
JA

- Kan PRINT MED OMTANKE®s produkter genanvendes op til 15 gange som råvare til fremstilling af nyt papir, emballage eller hygiejneprodukter?
JA

- Bliver PRINT MED OMTANKE®s arbejde tjekket i detaljer af en fuldstændig uvildig ekspertinstans?
JA

- Er publikationen eller emballagen dokumenteret bæredygtig?
JA

- Arbejder PRINT MED OMTANKE® under arbejdsmiljøcertificerede forhold?
JA

- Er publikationen eller emballagen bionedbrydelig/komposterbar?
JA

- Er der fokus på energieffektivitet gennem hele produktkæden?
JA

- Hvis man ønsker at gøre noget aktivt for den bæredygtige omstilling, skal man så spørge til dokumentation for påstande om miljø, klima, sundhed og etik i et livscyklus- og produktkædeperspektiv?
JA

- Er der dokumenteret kædeansvar omkring produktionen?
JA

- Er mine print fri for affaldsstoffer som farlige slagger og lignende?
JA

- Arbejder PRINT MED OMTANKE® med forskellige relevante målsætninger med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling?
JA

- Følger produktionen af publikationen eller emballagen FN’s principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder?
JA

- Følger publikationen eller emballagen Forbruger-ombudsmandens forskrifter for bæredygtighed?
 JA

- Er genanvendelse meget bedre for klimaet end bionedbrydning?
JA

- Er publikationen eller emballagen svanemærket?
JA

- Er publikationen eller emballagen produceret under organiserede arbejdsforhold? JA

- Er der fuldstændig transparens omkring alt i PRINT MED OMTANKE®s arbejde med miljø, klima, sundhed og etik?
JA

- Er der anvendt de mest klimarigtige materialer i produktionen?
JA

- Er publikationen eller emballagen fri for skadelig kemi og hormonforstyrrende stoffer?
JA

- Kan publikationen eller emballagen genanvendes?
JA

- Kommer papiret eller kartonen fra bæredygtigt skovbrug?
JA

- Arbejder PRINT MED OMTANKE® for målsætningen om at reducere Danmarks samlede CO2 udledning med 70 % i 2030?
JA