I Kailow Gruppen er vi vant til at behandle personoplysninger til brug for mange forskellige opgaver.

Skal vi løse en opgave for jer, som indeholder personfølsomme oplysninger eller som kræver behandling og opbevaring af jeres data. Så er vi nødt til at modtage en databehandleraftale.

Hvor der ikke er specielle krav til adressering eller forsendelse, behandler vi personoplysninger som værende selvstændigt dataansvarlige. Dette kan læses i afsnittet herunder.

I er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver for mere information på dpo@kailow.dk

 

Behandling af persondata i forbindelse med adressering og forsendelser.

1.1 Kontaktoplysninger til den dataansvarlige og DPO

Personoplysninger om afsenderen og i visse tilfælde om modtageren af den tjeneste, afsenderen bestiller, behandles inden for rammerne af de bestilte tjenester. Kailow Graphic A/S, Fjeldhammervej 5-7, 2610 Rødovre, Danmark, er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der foretages inden for rammerne af den specifikke tjeneste, afsenderen har købt. Alt persondata i virksomheder under Kailow Gruppen behandles af Kailow Graphic A/S. Kailow Gruppen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Spørgsmål om, hvordan selskaber under Kailow Gruppen behandler personoplysninger, skal stilles til Kailow databeskyttelsesrådgiver, som nås via dpo@kailow.dk .

Krav i denne databehandlerklausul følger Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

1.2 Formålet med behandlingen og retsgrundlag

Personoplysninger behandles med følgende formål:

  • For at kunne levere den tjeneste, afsenderen har bestilt, i henhold til tjenestebeskrivelsen og de særlige forretningsbetingelser for tjenesten.
  • For at kunne kommunikere med afsenderen via kundeservice, ved bestilling af tjenesten og ved reklamation og returnering.

Kailow Graphic A/S retsgrundlag for at behandle personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen med afsenderen, dvs. levere den tjeneste, afsenderen har bestilt hos et selskab under Kailow Gruppen.

1.3 Kategorier af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, der vil blive behandlet i forbindelse med opfyldelse af Kundeaftalen (i det følgende ”Aftalen”), fremgår af Aftalen, forretningsbetingelserne og faktaark for de tjenester, der til enhver tid er omfattet af Aftalen. Det kan dreje sig om navne, postadresser, emailadresser, telefonnumre, oplysninger om forsendelsers indhold og modtageroplysninger.

1.4 Kategorier af modtagere af personoplysninger og overførsel til tredjelande

Kailow Graphic A/S kan i aftale med afsenderen og i forbindelse med en service blive nødt til at levere afsender og persondata til logistik partnere både i og uden for  EU/EØS. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på Kailow Graphic A/S vegne, skal altid indgå en aftale med Kailow Graphic A/S, så Kailow Gruppen også hos vores samarbejdspartnere kan sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med personoplysninger. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS som f.eks. at indgå aftaler, der indeholder de standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

Kailow Graphic A/S kan desuden blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis Kailow Graphic A/S i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

1.5 Sletning

Personoplysninger bliver kun behandlet af Kailow Graphic A/S så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen. Kailow Graphic A/S har procedurer, som sikrer at oplysningerne derefter slettes.

1.6 Den registreredes rettigheder og retten til at klage til tilsynsmyndigheden

Afsenderen har – i overensstemmelse med det, der følger af gældende lovgivning om personoplysninger – ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles, at få rettet forkerte personoplysninger, at anmode om, at Kailow Graphic A/S afslutter behandlingen og sletter afsenderens personoplysninger, at anmode om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses, at udøve sin ret til dataportabilitet og at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger. Brugeren skal i så fald kontakte Kailow Graphic A/S databeskyttelsesrådgiver på ovennævnte e-mailadresse. Afsenderen har også ret til på et hvilket som helst tidspunkt at klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis afsenderen mener, at personoplysningerne behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

1.7 Behandling af personoplysninger, hvor afsenderen er en erhvervskunde eller en organisation

I de tilfælde, hvor afsender er en erhvervsdrivende eller en organisation, og afsenderen har leveret personoplysninger til Kailow Graphic A/S, for at Kailow Graphic A/S kan opfylde Aftalen, er hver part dataansvarlig for sin egen behandling af disse personoplysninger.

1.8 Indlevering af persondata til brug for adressering af breve eller forsendelser.

Persondata som indleveres til behandling i forbindelse med adressering af breve eller forsendelser, skal medmindre andet er aftalt, sendes til persondata@kailow.dk. Persondata skal være begrænset til kun at indeholde de nødvendige typer data, som er påkrævet for at udføre den specifikke tjeneste.