Andre links
Link til Fødevarestyrelsens kontrolrapport. ( Klik her )

HANDELSBETINGELSER KAILOW GRUPPEN

Nærværende handelsbetingelser gælder for samtlige aftaler, der indgås med selskaber i Kailow Gruppen (herunder Kailow Graphic A/S, Kailow Express A/S, Kailow Management ApS, Kailow Visual ApS, Kailow Creative A/S og Kailow Studio ApS), medmindre andet er aftalt skriftligt.

I disse handelsbetingelser betyder “Kailow” et selskab i Kailow Gruppen, og “bestilleren” betyder virksomheden som kunde.

Handelsbetingelserne er opdelt i:

 • Almindelig del (§§ 1-16),
 • tillægsbetingelser for bannere og outdoor-reklamer (§ 17),
 • tillægsbetingelser for lyd, fotos, videoer og andre visuelle medier samt reklame og kommunikation (§ 18),
 • tillægsbetingelser for web/digital (§ 19),
 • tillægsbetingelser for antropologiske undersøgelser (§ 20) og
 • kundeklausul for underleverandører, (§ 21)

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i ”Almindelig del” og i ”Tillægsbetingelser” har ”Tillægsbetingelser” forrang.

ALMINDELIG DEL

 1 Tilbud og aftale

 • Tilbud er bindende for Kailow i 8 dage fra tilbuddets dato at regne, dog er Kailow berettiget til at regulere priser som følge af udsving i dagspriser.
 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Kailow

2 Pris

 • Alle priser er ekskl. moms, levering samt miljøtillæg på 1,5 % af fakturasummen, dog maksimalt 200,00 kr. pr. faktura.
 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Kailow berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
 • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende kurs i danske kroner. Kailow forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
 • Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Kailow berettiget til at kræve betaling for:
  • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Kailow, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
  • Overarbejde og foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
  • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
  • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
 • Af hensyn til arbejdets udførelse i en kontinuerlig arbejdsproces, er bestilleren forpligtet til at besvare henvendelser fra Kailow hurtigst muligt. Ved manglende eller ved sen fremkomst af svar, tager Kailow forbehold for at rykke leveringstidspunktet, ligesom der tages forbehold for at kræve merbetaling hos bestilleren.

 3 Levering

 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren.
 • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Kailow leveringstidspunktet.
 • Hvis Kailows levering af det bestilte fordyres som følge af bestillerens forhold, er bestilleren forpligtet til at betale den af Kailow beregnede merpris.
 • Leveringssted er ab fabrik, medmindre Kailow har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet, sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører.
 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og under forudsætning af, at der faktisk foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. pkt. 11.1, som medfører væsentlige gener for bestilleren.
 • Kailow er berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet som følge af forsinkelse der skyldes:
  • Bestillerens forhold, herunder ændringer krævet af bestilleren,
  • fejl og mangler ved produktionsudstyr,
  • forhold, som Kailow ikke er herre over, herunder men ikke begrænset til sygdom hos Kailows medarbejdere, brand, vandskader, arbejdskonflikter, naturkatastrofer eller anden lignende force majeure-situation udgør ikke misligholdelse fra Kailows side og berettiger Kailow til forlængelse af leveringsfristen.

4 Betaling

 • Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 • På Kailows anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Kailow forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
 • Med mindre andet er aftalt, skal betaling af ordrer over kr. 100.000,- ekskl. moms afregnes med 50 % ved ordreafgivelse og resten efter de aftalte betalingsvilkår.

 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

 • Ophavsretten til de af Kailow udviklede forarbejder, koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, layout m.m. tilhører Kailow og må ikke uden Kailows samtykke overlades til tredjemand.
 • Hvad Kailow har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Kailows ejendom og skal tilbageleveres til Kailow og må således ikke anvendes af bestilleren. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
 • Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6 Marketing

 • Kailow er berettiget til at anvende bestilleren og ydelsen som reference, herunder med en beskrivelse/gengivelse af ydelsen.

 7 Print, tryk og lign. ydelser

 • Kailow har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i gennemgang, korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. Kailow har således ikke pligt til selv at foretage korrekturlæsning eller på anden måde kvalitetssikre bestillerens valg af tekst, farver etc.
 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
 • Kailow har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Kailow, har Kailow ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørs leveringsbetingelser.
 • Kailow er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Kailow nøjagtig instruktion om disses placering.
 • Kailow er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed. Kailow er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.
 • Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager Kailow sig ikke ansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt.
 • Kailow kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt Kailow ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bog, plancher, omslag og smudsomslag.
 • Kailow kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen. For tørre tryksager som smitter af, har Kailow intet ansvar.
 • Kailow giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

8 Undersøgelse og reklamation

 • Bestilleren har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage en gennemgang og undersøgelse af leverancen for fejl og mangler, herunder korrekt antal. Bestilleren har pligt til straks at reklamere skriftligt over en mangelfuld leverance. Manglende rettidig skriftlig reklamation medfører, at bestilleren fortaber retten til at påberåbe sig mangler.

 9 Ansvar

 • Kailow er aldrig erstatningsansvarlig for skader eller økonomiske tab, som Kailow påfører medkontrahenten i kontraktsforholdet.
 • Kailow hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance, tidstab eller andet indirekte tab, herunder som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
 • Kailow har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Kailow sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Kailow skadesløs for et sådant ansvar.
 • Kailow har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Kailows, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Kailow har udført.
 • Der påhviler ikke Kailow noget ansvar for bestillerens anvendelse af leverancen herunder leverancens overholdelse af markedsføringslovens bestemmelser.
 • I tilfælde af at bestilleren rettidigt har reklameret over mangler ved Kailows ydelse, har Kailow ret, men ikke pligt, til inden rimelig tid at afhjælpe mangler alternativ foretage omlevering. Bestillerens ret til at kræve erstatning og forholdsmæssigt afslag er således begrænset af Kailows ret til at afhjælpe/omlevere.

10 Produktansvar

 • Kailow er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. Kailow fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.
 • Bestilleren skal uden ugrundet ophold give Kailow skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og/eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

11 Ophævelse

 • Bestilleren er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt Kailow er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 10 (ti) arbejdsdage og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 20 (tyve) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 30 (tredive) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 30 (tredive) arbejdsdage efter at bestilleren har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.
 • Manglende rettidig betaling fra bestillerens side udgør væsentlig misligholdelse, som berettiger Kailow til at hæve aftalen, under forudsætning af, at der er fremsendt påkrav indeholdende en frist på min. 8 dage til at betale.
 • Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til de foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen. En sådan ophævelse skal ikke berettige til ophævelse af allerede leverede ydelser og / eller andre aftaler mellem parterne.

 12 Underleverandører

 • Kailow er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 13 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. i en måned.

14 Ændringer

 • Kailow har ret til at ændre handelsbetingelserne med 30 dages skriftlig varsel.
 • Indgåede aftaler kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne.

15 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

 • Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand

16 Lovvalg og værneting

 • Enhver tvist, som udspringer af denne aftale, skal forsøges løst på mindelig vis ved gensidige forligsforhandlinger.
 • Såfremt Parterne ikke kan nå til enighed, afgøres tvisten ved Retten i Glostrup ved anvendelse af dansk ret.

TILLÆGSBETINGELSER

17 Tillægsbetingelser for bannere og outdoor-reklamer

 • Alle udendørs bannere er konstruerede til vindstyrke 8 (hård kuling). For holdbarhed derudover hæfter Kailow ikke. Spor efter sædvanlig montage af bannere og skilte som borehuller mv. retableres ikke.
 • Kailow er ikke ansvarlig for skader på bestillerens eller tredjemands ejendom, forårsaget af bannere eller outdoor-reklamer.

18 Tillægsbetingelser for lyd, fotos, videoer og andre visuelle medier samt reklame og kommunikation

 • Medmindre andet er skriftligt aftalt, omfatter Kailows ydelse ikke korrekturgennemgang.     Såfremt bestilleren efter at have modtaget materialet ønsker yderligere bearbejdning, afregnes dette som ekstraarbejde.
 • Det af Kailow leverede/producerede materiale må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion. Materialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages. Digital videreudnyttelse af materialet f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med Kailow.
 • Det af Kailow leverede/producerede materiale må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden Kailows udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
 • Såfremt bestilleren leverer materiale til Kailow, påhviler det bestilleren at sikre sig fornøden ophavsret herunder evt. tilladelse fra afbillede personer/firmaer/logoer etc. Såfremt det måtte vise sig, at bestilleren ikke har clearet ophavsrettigheder med ophavsmanden eller tredjemand, som besidder ophavsretten, skal bestilleren skadesløsholde Kailow for ethvert tab denne krænkelse af tredjemands rettigheder måtte medføre for Kailow.
 • Såfremt Kailow benytter sig af underleverandør, og underleverandøren krænker ophavsmanden eller tredjemands rettigheder, er Kailow uden ansvar herfor, og bestilleren må rette sit krav direkte imod underleverandøren.

19 Tillægsbetingelser for web/digital

 • Bestilleren skal vederlagsfrit stille alle informationer og alle andre materialer som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af ydelserne til rådighed for Kailow. Såfremt information og materiale ikke stilles til rådighed af bestilleren på det aftalte tidspunkt skal bestilleren betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som Kailow måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom Kailow i denne situation er berettiget til at udskyde sin ydelse.
 • Kailow er berettiget til at anvende faciliteter og medarbejdere hos bestilleren i det omfang, Kailow finder dette nødvendigt for at levere de aftalte ydelser, og bestilleren er forpligtet til vederlagsfrit at stille disse til rådighed for Kailow.
 • Såfremt en løsning foreslået af Kailow inkluderer software eller andre produkter eller ydelser, som Kailow ikke har rettigheder til, skal der indgås separat aftale, eventuelt med Kailows bistand mellem bestilleren og tredjepart.
 • Bestilleren er ansvarlig for, at bestilleren har de fornødne licenser til den software, som Kailow servicerer, samt at Bestilleren er berettiget til at lade Kailow foretage denne servicering.     Såfremt Kailow leverer tredjeparts software som en del af Leverancen opnår bestilleren alene en licens til sådan software i overensstemmelse med rettighedsindehaverens licensbetingelser.
 • Bestilleren er i øvrigt på Kailows anmodning herom forpligtet til for egen regning at opdatere hard- og/eller software, hvis dette efter Kailow’ opfattelse skønnes nødvendigt for, at Kailow kan opfylde sine forpligtelser.
 • Bestilleren skal ved henvendelse til Kailow angive alle relevante oplysninger om bestillerens IT-system. For at sikre bedst mulig service er Kailow efter eget skøn berettiget til at anmode om supplerende oplysninger fra bestilleren.
 • Det er en forudsætning for levering, at der for Kailow er adgang til bestillerens IT-system via Internettet, som sætter Kailow i stand til elektronisk opkobling til bestillerens IT-system.     Udgifterne til eventuel installation af hardware og software til opfyldelse af denne forudsætning afholdes af Bestilleren.
 • Såfremt bestilleren ønsker at foretage ændringer i bestillerens IT-system, meddeler bestilleren Kailow dette med en beskrivelse af ændringerne samt et varsel på mindst 30 dage forinden ændringen ønskes iværksat. Kailow meddeler herefter Bestilleren, hvilken effekt ændringen får på Kailows vederlag.
 • Hvis Bestilleren foretager en ændring i bestillerens it-system uden Kailows skriftlige samtykke, er Kailow berettiget til at forhøje det opkrævede vederlag uden varsel og foretage ændringer i ydelserne.
 • Ethvert leveringstidspunkt angivet af Kailow er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for Kailow, medmindre et fast leveringstidspunkt for ydelsen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
 • Levering af webydelser og websites anses for sket, når Kailow har testet produktet i et lukket IT-system og efterfølgende giver Kunden meddelelse om, at leverancen er færdiggjort.     Kunden opnår derefter online adgang til produktet i henhold til aftalen.
 • Garantiperioden for Leverancen er 30 dage fra levering er sket. Kailow er dog berettiget og forpligtet til indenfor rimelig tid at afhjælpe eventuelle mangler konstateret i garantiperioden. Såfremt Kunden giver meddelelse om en mangel i garantiperioden og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel i leverancen og/eller at Kailow ikke har ansvaret for den pågældende mangel, er Kailow berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid og materialer / udlæg for ethvert arbejde udført i denne forbindelse.
 • Kailow er uden ansvar for bestillerens opnåelse af forventede resultater, medmindre Kailow skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for, at sådanne forventede resultater opnås.
 • Medmindre andet er skriftligt aftalt er bestilleren ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at foretage daglig backup af samtlige systemer, som ydelser fra Kailow berører, forud for enhver ydelse fra Kailows side, ligesom bestilleren er forpligtet til at foretage yderligere backup på anmodning fra Kailow. Kailow er uden ansvar for enhver skade, som bestilleren måtte lide som følge af manglende backup.
 • Bestilleren skal sikre, at reglerne i den danske persondatalov, inklusive bestemmelserne om sikkerhed, overholdes og bestilleren kan ikke gøre Kailow ansvarlig herfor.
 • Bestilleren erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af Kailow ydelser under denne Aftale. Kailow har alle andre rettigheder til resultaterne af ydelser. I intet tilfælde erhverver bestilleren ret til værktøjer, metoder mv., der er anvendt til levering af ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos Kailow/tredjemand. Kailow tager ejendomsforbehold for brugsretten til resultatet af ydelsen, således at bestillerens brugsret ophører, såfremt bestilleren ikke foretager rettidig betaling af det samlede vederlag til Kailow under aftalen.
 • Kailow anvender Amazon Web Services som underleverandør for alle hostingydelser. Medmindre andet fremgår af aftale mellem Kailow og bestilleren gælder Amazon Web Services’ til enhver tid gældende betingelser ligeledes i forholdet mellem bestilleren og Kailow.           De til enhver tid gældende betingelser for Amazon Web Services kan findes på http://aws.amazon.com/legal/. Kailow er berettiget til at vælge en anden underleverandør, med deraf følgende nye betingelser for Kundens hostingydelser.
 • Bestilleren er bekendt med, at det af hensyn til performance kan blive nødvendigt at vælge et højere hostingniveau, hvilket udløser en højere betaling.
 • Fra bestillerens side kan opsigelse af hostingydelsen sker med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Fra Kailows side kan opsigelse af hostingydelsen sker med et varsel på 12 måneder til udgangen af en måned.

20 Tillægsbetingelser for undersøgelser

 • Bestilleren stiller under opgavens udførelse personale, dokumenter, software, diagrammer, lokaler mv. til rådighed for Kailow alt med henblik på at sikre, at Kailow har de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven.
 • Bestilleren er forpligtet til at bistå Kailow med fremskaffelse af de oplysninger vedrørende bestillerens virksomhed, som Kailow måtte få brug for til opgavens løsning, herunder f.eks. oplysninger om tekniske-, økonomiske- og organisatoriske forhold.
 • Ved opgavens afslutning er Kailow forpligtet til at tilbagelevere alt materiale, der er udleveret af bestilleren i forbindelse med løsningen af opgaven.
 • Bestilleren skal udpege en eller flere personer, der er bemyndiget til at disponere på bestillerens vegne i forhold til Kailow. Bestilleren meddeler udvælgelsen af den bemyndigede person til Kailow skriftligt senest 8 dage efter aftalens indgåelse.
 • Aftaleindgåelse begrænser ikke på nogen måde Kailows adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere, selvom virksomhederne må anses som konkurrerende på markedet.
 •   Kailow har inden for aftalens rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet. Kailow er desuden fritstillet med hensyn til, hvilke personer/ansatte, der skal forestå udførelsen af arbejdet.
 • Kailow er forpligtet til ugentligt at rapportere om status på opgaven. Parterne kan frit aftale, at der hver uge eller måned skal afholdes et møde, på hvilket Kailow skal redegøre for status.
 • Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om ikke alment kendte informationer og materialer om medkontrahenten. Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører samt andre eksterne rådgivere, der medvirker til opgavens udførelse.
 • Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør.
 • Kunden har ejendomsretten til undersøgelsens resultater og den tilhørende afrapportering.
 • Kundens ejendomsret er ikke til hinder for Kailows efterfølgende anvendelse af knowhow, metoder og generel viden som Kailow erhverver i forbindelse med opgavens udførelse.
 • Kailow er ikke ansvarlig for opnåelsen af bestillerens forventede resultater.
 • Kailow er ikke forpligtet til at tegne sædvanlig rådgiveransvarsforsikring.

21 Kundeklausul for underleverandører

 • Underleverandøren er uberettiget til – direkte eller indirekte – at tage kontakt til eller under nogen form at samhandle med Kailows kunde. Forpligtigelsen til ikke at tage kontakt til eller have nogen form for samhandel med Kailows kunder omfatter alene de kunder, hvor underleverandøren har udført arbejde for Kailows vedrørende kunden, og hvor underleverandøren har kendskab til, at den pågældende kunde er eller har været kunde hos Kailow.
 •  I tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen skal underleverandøren betale en bod på kr. 200.000,- til Kailow for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden medfører ikke, at overtrædelsen gøres acceptabel, ligesom Kailow er berettiget til at kræve erstatning hos underleverandøren, hvis større tab i anledning af overtrædelsen kan dokumenteres.
 •  Underleverandøren er uberettiget til uden Kailows samtykke at benytte kunden som reference, case beskrivelse eller lignende..

Handelsbetingelser 1.1

Auf Deutsch

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kailow-Gruppe

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verträge, die mit Unternehmen der Kailow-Gruppe (hierunter Kailow Graphic A/S, Kailow Express A/S, Kailow Management ApS, Kailow Visual ApS, Kailow Creative A/S und Kailow Studio ApS) abgeschlossen werden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet „Kailow“ ein Unternehmen der Kailow-Gruppe, und „Auftraggeber“ bedeutet das Unternehmen als Auftraggeber.

Die Bestandteile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind:

 • Allgemeiner Teil (§§ 1-16),
 • Zusatzbedingungen für Banner und Außenwerbung (§ 17),
 • Zusatzbedingungen für Ton, Bild, Video und andere visuelle Medien sowie Werbung und Kommunikation (§ 18),
 • Zusatzbedingungen für Web/digital (§ 19) und
 • Zusatzbedingungen für anthropologische Untersuchungen (§ 20).

Bei Nichtübereinstimmung der Bedingungen im „Allgemeinen Teil“ und in den „Zusatzbedingungen“ haben die „Zusatzbedingungen“ Vorrang.

ALLGEMEINER TEIL
§ 1 Angebot und Vertragsschluss
1.1 Angebote sind für Kailow ab dem Datum der Angebotsabgabe acht Tage bindend, wobei Kailow jedoch zur Vornahme von Preisanpassungen in der Folge von Tagespreisschwankungen berechtigt ist.

1.2. Der Vertrag gilt mit dem Eingang der Angebotsannahme vom Auftraggeber bei Kailow als geschlossen.

§ 2 Preis
2.1 Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Versandkosten sowie Umweltaufschlag von 1,5% des Rechnungsbetrags, jedoch höchstens 200,00 DKK je Rechnung.
2.2 Für den Fall, dass es in der Zeit bis zur Durchführung der Lieferung zu einer Erhöhung von Löhnen, Materialpreisen, Steuern oder andere Kosten kommt, ist Kailow berechtigt, unter Nachweis solcher Steigerungen Preisanpassungen vorzunehmen.

2.3 Preise in Fremdwährung basieren auf den zum Angebots- oder Auftragsbestätigungszeitpunkt geltenden Kurs in dänischen Kronen. Kailow behält sich das Recht vor, bei Kursänderungen vor erfolgter Bezahlung den Preis entsprechend zu ändern.

2.3.1 Neben dem angebotenen oder vereinbarten Preis ist Kailow berechtigt, eine Vergütung zu verlangen für:

2.4 Zusätzlichen Arbeitsaufwand, der dadurch verursacht wird, dass das vom Auftraggeber Kailow zur Verfügung gestellte Grundmaterial ungeeignet oder mangelhaft ist.

2.5 Zusätzlichen Arbeitsaufwand, der dadurch verursacht wird, dass der Auftraggeber nach bereits erfolgtem Beginn der Arbeiten Korrekturen oder Änderungen am zur Verfügung gestellten Material bestellt.

2.6 Zusätzlichen Arbeitsaufwand, der dadurch verursacht wird, dass der Auftraggeber mehr Korrekturen als im Angebot vereinbart vornimmt.

2.7 Mehrarbeit und Maßnahmen, die mit dem Auftraggeber nach Vertragsschluss vereinbart werden.

2.8 Aufbewahrung, Auslieferung, Bearbeitung und Versand der digitalen oder analogen Materialien und Werkzeuge des Auftraggebers nach Abschluss der Lieferung.

2.9 Zusätzlichen Arbeitsaufwand, der dadurch verursacht wird, dass der Vertrag aus beim Auftraggeber zu findenden Gründen nicht in einem kontinuierlichen Produktionsablauf durchführbar ist.

2.10 Im Sinne eines kontinuierlichen Produktionsablaufs ist der Auftraggeber verpflichtet, Anfragen von Kailow schnellstmöglich zu beantworten. Bei ausbleibender oder verspäteter Antwort ist Kailow das Recht vorbehalten, den Liefertermin zu verschieben sowie vom Auftraggeber die Vergütung eines entstandenen Mehraufwands zu verlangen.

§ 3 Lieferung
3.1
 Die Lieferung findet zu dem mit dem Auftraggeber vereinbarten Zeitpunkt statt.

3.2 Wurde kein Lieferzeitpunkt vereinbart, wird dieser von Kailow festgelegt.

3.3 Verteuert sich die Lieferung von Kailow auf Grund von Umständen, die beim Auftraggeber zu suchen sind, ist dieser zur Zahlung des von Kailow berechneten Mehrpreises verpflichtet.

3.4 Lieferort ist ab Werk, wenn nicht Kailow die Lieferung der Ware an den Auftraggeber übernommen hat. Ist dies der Fall, geschieht der Versand auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, und die Lieferung gilt mit der Übergabe der Ware an einen selbstständigen Frachtführer als erfolgt.

3.5 Bei Lieferverzug ist der Auftraggeber nur zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn er bereits beim Vertragsschluss die Bedeutung einer termingenauen Lieferung präzisiert hat und wenn es sich tatsächlich um einen wesentlichen Verzug handelt, vgl. Pkt. 11.1, aus dem dem Auftraggeber maßgebliche Beeinträchtigungen entstehen.

3.6 Kailow ist zu einer Verschiebung des Lieferzeitpunktes berechtigt, wenn der Verzug verursacht wird durch:

3.6.1 Umstände, die beim Auftraggeber zu suchen sind, wozu von diesem verlangte Änderungen,

3.6.2 Fehler und Mängel an der Produktionsausrüstung,

3.6.3 von Kailow nicht zu verantwortende Umstände, einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, Krankheit auf Seiten der Belegschaft von Kailow, Brand, Wasserschäden, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen oder andere Situationen höherer Gewalt gehören, stellen keine Vertragsverletzung von Kailows Seite dar und berechtigen Kailow zur Verlängerung der Lieferfrist.

§ 4 Zahlung
4.1 Zahlungstermin ist entweder das Datum, das im Angebot, in der Auftragsbestätigung oder in der Rechnung als letzter rechtzeitiger Zahlungstermin angegeben ist oder bar bei Lieferung.

4.2 Bei Zahlungsverzug fallen Verzugszinsen in Höhe von 1,5% je begonnenem Monat an.

4.3 Auf Kailows Wunsch ist der Auftraggeber jederzeit verpflichtet, als Zahlungssicherheit eine Bankbürgschaft zu stellen. Wird dieser Wunsch nach Abschluss des Vertrags geäußert, ist Kailow zur Übernahme der hiermit verbundenen Kosten für den Auftraggeber verpflichtet.

21 Wenn nichts anderes vereinbart wird, werden bei Aufträgen von über 100.000,- DKK zuzüglich Mehrwertsteuer bei Auftragsabgabe 50% der Auftragssumme zur Zahlung fällig, während die Zahlung des Restbetrags nach den vereinbarten Zahlungsbedingungen erfolgt.

§ 5 Eigentumsrechte, Urheberrechte u. a.
5.1 Das Urheberrecht für die von Kailow entwickelten Vorarbeiten, Konzepte, Kreativbeiträge, Originalmaterialien, Layouts u. a. gehört Kailow und darf ohne Kailows Einverständnis nicht an Dritte weitergegeben werden.

5.2 Alle von Kailow für die Lieferung erbrachten oder veranlassten Vorarbeiten, Zwischenprodukte, Materialien, Werkzeuge u. a. sind Eigentum von Kailow und sind an Kailow zurückzugeben und dürfen demzufolge vom Auftraggeber nicht verwendet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob das Erbrachte gesondert in Rechnung gestellt wird.

5.3 Das in Punkt 5.2 Behandelte darf nur für Arbeiten für den Auftraggeber verwendet werden und darf nur nach gesonderter Absprache diesbezüglich aufbewahrt werden.

§ 6 Marketing
6.1 Kailow ist berechtigt, den Auftraggeber und die Leistung als Referenz zu verwenden, einschließlich einer Beschreibung/Wiedergabe der Leistung.

§ 7 Print, Druck und ähnliche Leistungen

7.1 Kailow haftet nicht für Fehler, die vom Auftraggeber im Rahmen von Kontrolle, Korrektur, hierunter Print, digitale Informationen, Probedruck und dergleichen, nicht schriftlich korrigiert worden sind. Kailow hat demnach nicht die Pflicht, selbst das Korrekturlesen durchzuführen oder in anderer Weise eine Qualitätskontrolle der vom Auftraggeber ausgewählten Texte, Farben etc. vorzunehmen.

7.2 Der Auftraggeber hat kein Recht auf Preisnachlässe oder auf Verweigerung der Lieferungsannahme bei geringfügigen Abweichungen vom freigegebenen Probedruck oder von der vereinbarten Spezifikation.

7.3 Kailow hat das Recht auf Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10% der vereinbarten Auflage. In Fällen, bei denen Papier oder andere Materialien speziell für den Auftrag durch Dritte hergestellt werden, hat Kailow das Recht auf eine angemessene Mehr- oder Minderlieferung über die 10% der vereinbarten Auflage hinaus, jedoch höchstens in Höhe der Lieferbedingungen des Materiallieferanten.

7.4 Kailow haftet nicht für die Fehlplatzierung von geklebten oder eingelegten Elementen, sofern der Auftraggeber Kailow keine genaue schriftliche Anweisung zu ihrer Platzierung erteilt hat.

7.5 Kailow ist nicht verpflichtet, die erhaltene Auflage auf Menge und Beschaffenheit zu kontrollieren. Kailow ist berechtigt, um als vorzügliche Lieferung zu gelten, Auflagen zu liefern, die schadhafte Exemplare enthalten, und zwar bis zu einer Höhe von einem halben Prozent der Auflage.

7.6 Bei der Auslieferung von Arbeiten an mehrere unterschiedliche Empfänger übernimmt Kailow keine Haftung für mögliche Fehlsendungen. Der Auftraggeber muss selbst den korrekten Inhalt kontrollieren.

7.7 Kailow kann nicht haftbar gemacht werden für das endgültige Ergebnis, sofern Kailow keine Druckbögen mit Falz- und Schnittmarken oder Schnittproben für Bogen, Buch, Plakate, Umschlag und Schutzumschlag erhält.

7.8 Kailow kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für Schäden an einem Druck, der bei Erhalt nicht trocken ist. Kailow haftet nicht für abfärbende trockene Drucksachen.

7.9 Kailow gibt keine Garantie für fehlende oder gedoppelte Zahlen bei Lieferungen, die nummerierte Arbeiten enthalten. Bei Lieferungen, zu denen Arbeiten gehören, die bei Erhalt nummeriert sind, werden eventuelle Korrekturen von Zahlen gesondert berechnet.

§ 8 Kontrolle und Beanstandungen
8.1. Der Auftraggeber hat die Pflicht, sofort bei Erhalt der Lieferung eine Kontrolle und Prüfung der Lieferung auf Fehler und Mängel, hierunter die korrekte Anzahl, vorzunehmen. Der Auftraggeber hat die Pflicht, eine mangelhafte Lieferung umgehend schriftlich zu beanstanden. Wird eine Beanstandung nicht rechtzeitig und schriftlich mitgeteilt, verliert der Auftraggeber seinen Gewährleistungsanspruch.

§ 9 Haftung
9.1 Kailow haftet zu keiner Zeit für Schäden oder wirtschaftliche Verluste, die Kailow dem Vertragspartner im Rahmen des Vertragsverhältnisses zufügt.

9.2 Kailow haftet nicht für Betriebsverluste, Gewinnverluste, Zeitverluste oder andere mittelbare Verluste, einschließlich von Verlusten als Folge von Rechtsverhältnissen des Auftraggebers mit Dritten im Fall von Lieferverzug oder mangelhafter Lieferung.

9.3 Kailow haftet nicht für mangelnde Rechte des Auftraggebers zur Reproduktion, Vervielfältigung oder Herausgabe von Schrift, Bildern, Zeichnungen, Mustern, Illustrationen, Texten, Marken, anderen Handelsnamen und sonstigen Handelsaufmachungen, hierunter Designs und Sonstigem, die den Rechten Dritter unterliegen können. Wird Kailow von Dritten haftbar gemacht auf Grund mangelnder Rechte des Auftraggebers an der Verwertung von Rechten Dritter, hält der Auftraggeber Kailow für eine solche Haftung schadlos.

9.4 Kailow haftet nicht für Verluste oder Beschädigungen von Eigentum wie z. B. Originalen, Materialien u. ä., die nicht Kailow gehören, sondern ihm vom Auftraggeber im Hinblick auf die Erfüllung des vereinbarten Auftrags oder zur Aufbewahrung überlassen wurden, wozu auch die Aufbewahrung von Arbeiten gehört, die Kailow ausgeführt hat.

9.5 Kailow haftet nicht für die Verwendung der Lieferung durch den Auftraggeber, wozu die Einhaltung der Bestimmungen des dänischen Handelsgesetzes durch die Lieferung zählt.

9.6 Für den Fall, dass der Auftraggeber Mängel an der von Kailow erbrachten Leistung nicht rechtzeitig beanstandet, hat Kailow das Recht, jedoch nicht die Pflicht, innerhalb einer angemessenen Frist, Mängel nachzubessern oder alternativ eine Nachlieferung vorzunehmen. Das Recht des Auftraggebers auf Forderung von Schadenersatz und anteiligen Preisnachlass ist somit begrenzt durch Kailows Recht auf Nachbesserung/Nachlieferung.

§ 10 Kundenklausel und Verschwiegenheit

10.1 Der Zulieferer ist für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten (Kailow) weder direkt noch indirekt dazu berechtigt, Kontakt mit den Kunden des Lieferanten (Kailow) aufzunehmen oder mit ihnen Geschäftsbeziehungen jedweder Form zu unterhalten. Die Verpflichtung, weder mit Kunden des Lieferanten (Kailow) in Kontakt zu treten noch mit ihnen Geschäftsbeziehungen zu unterhalten, gilt nur für Kunden, für die der Zulieferer für den Lieferanten (Kailow) Arbeiten ausgeführt hat und bei denen der Zulieferer davon Kenntnis hat, dass der betreffende Kunde Kunde des Lieferanten (Kailow) ist oder war.

10.2 Verletzt der Zulieferer diese Verpflichtung, muss er dem Lieferanten eine Vertragsstrafe in Höhe von 200.000,- DKK für jede stattgefundene Verletzung zahlen. Die Zahlung der Vertragsstrafe bedeutet nicht die Akzeptanz der Verletzung und der Lieferant (Kailow) behält sein Recht auf Schadenersatzforderung vom Zulieferer, wenn größere Verluste anlässlich der Verletzung nachweisbar sind.

10.3 Der Zulieferer ist ohne das Einverständnis des Lieferanten (Kailow) nicht berechtigt, den Kunden als Referenz, Case-Beschreibung oder dergleichen zu benutzen.

10.4 Der Zulieferer verpflichtet sich, alle Informationen zum Kunden vertraulich aufzubewahren und zu behandeln, wenn es sich nicht um Informationen handelt, die als allgemein zugänglich gelten können. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung von Informationen gilt für zwei Jahre nach Abschluss des Auftrags, sofern der Zulieferer nach zwingendem Recht nicht die Pflicht hat, die Informationen für längere Zeit vertraulich zu halten. Bei Verstoß gegen die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung von Informationen ist der Zulieferer gegenüber dem Lieferanten (Kailow) schadenersatzpflichtig.

§ 11 Produkthaftung
11.1 Kailow übernimmt Produkthaftung nur nach den präzeptiven Bestimmungen des dänischen Produkthaftungsgesetzes. Kailow übernimmt keinerlei andere Produkthaftung.

11.2 Der Auftraggeber muss Kailow über mögliche Schäden an Sachen oder Personen, die durch mangelhafte Produkte verursacht wurden, über von Dritten auf Grund derartiger Schäden erhobene Ansprüche und/oder über die Gefahr des Entstehens derartiger Schäden unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen.

§ 12 Rücktritt
12.1 Der Auftraggeber kann vom Vertrag nur im Fall einer groben Vertragsverletzung auf Seiten von Kailow zurücktreten. Vertragsverletzungen, einschließlich Verzug und Mängel, gelten nur als wesentlich, wenn (im Falle von Verzug) der Verzug zu einem wesentlichen Verzug der gesamten Vertragsleistung um mehr als 10 (zehn) Arbeitstage führt und wenn die verspätet gelieferten Leistungen nicht innerhalb von 20 (zwanzig) Tagen erbracht worden sind, nachdem der Auftraggeber dies schriftlich per Einschreiben angemahnt hat; oder wenn (im Falle von Mängeln) ein wesentlicher Mangel nicht innerhalb von 30 (dreißig) Arbeitstagen nachgebessert oder beseitigt worden ist, nachdem der Auftraggeber dies schriftlich per Einschreiben angemahnt hat; oder wenn (im Falle sonstiger Vertragsverletzungen) die Vertragsverletzung von wesentlicher Art ist und nicht innerhalb von höchstens 30 (dreißig) Arbeitstagen abgestellt worden ist, nachdem der Auftraggeber dies schriftlich per Einschreiben angemahnt hat.

12.2 Zahlungsverzug auf Seiten des Auftraggebers gilt als wesentliche Vertragsverletzung, die Kailow zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, unter der Voraussetzung, dass ein Mahnschreiben an den Auftraggeber übermittelt worden ist, das eine Zahlungsfrist von mindestens 8 Tagen enthält.

12.3 Eine schriftliche Mahnung, die gemäß vorherigem Abschnitt übermittelt wird, ist als Grundlage für einen Rücktritt vom Vertrag ausreichend, sofern sie eine detaillierte Beschreibung der Vertragsverletzung beinhaltet und angibt, dass eine Nichtbefolgung der Aufforderung einen Vertragsrücktritt nach sich ziehen kann. Ein solcher Rücktritt berechtigt nicht zum Rücktritt von bereits gelieferten Leistungen und/oder anderen Verträgen zwischen den Parteien.

§ 13 Unterauftragnehmer
13.1 Kailow ist berechtigt, Arbeiten ganz oder teilweise durch Unterauftragnehmer ausführen zu lassen.

§ 14 Periodische Schriften/Dauerauftragsarbeiten
14.1 Wurden mit dem Auftraggeber von periodischen Schriften/Dauerauftragsarbeiten keine anderen Vereinbarungen getroffen, gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsersten.

§ 15 Änderungen
15.1 Kailow hat das Recht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach schriftlicher Ankündigungsfrist von 30 Tagen zu ändern.

15.2 Abgeschlossene Verträge können nur durch schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien geändert werden.

§ 16 Abtretung von Rechten und Pflichten
16.1 Die Vertragsparteien können ohne das schriftliche Einverständnis der jeweils anderen Partei ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht an Dritte abtreten.

§ 17 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
17.1 Streitigkeiten, die diesem Vertrag entspringen, sollen nach Möglichkeit gütlich beigelegt werden im Wege eines gegenseitigen Vergleichs.

17.2 Kann auf diese Weise keine Einigkeit zwischen den Parteien erzielt werden, ist die Streitigkeit an das Gericht in Glostrup (Retten i Glostrup) zu übergeben und von ihm nach dänischem Recht zu entscheiden.

ZUSATZBEDINGUNGEN

§ 18 Zusatzbedingungen für Banner und Außenwerbung
18.1 Alle Außenbanner sind für Windstärke 8 (stürmischer Wind) ausgelegt. Für darüber hinaus gehende Haltbarkeit haftet Kailow nicht. Spuren nach normaler Montage von Bannern und Schildern wie Bohrlöcher etc. werden nicht beseitigt.

18.2 Kailow haftet nicht für Schäden am Eigentum des Auftraggebers oder von Dritten, die durch Banner oder Außenwerbung verursacht werden.

§ 19 Zusatzbedingungen für Ton, Bild, Video und andere visuelle Medien sowie Werbung und Kommunikation
19.1 Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, umfasst Kailows Leistung keinen Korrekturdurchlauf. Sofern der Auftraggeber nach Erhalt des Materials eine weitere Bearbeitung wünscht, wird dies als Zusatzleistung in Rechnung gestellt.

19.2 Das von Kailow gelieferte/produzierte Material darf nur zu dem vereinbarten Zweck verwendet werden, und die Vergütung gilt nur für eine einmalige Reproduktion. Das Material darf nicht weiterverkauft, verliehen oder auf andere Weise weitergegeben werden. Eine digitale Weiterverwertung des Materials z. B. im Internet darf nur nach schriftlicher Vereinbarung mit Kailow erfolgen.

19.3 Das von Kailow gelieferte/produzierte Material darf keinen Änderungen in Form von Zusammenschneiden/Zusammenkopieren und elektronischer Manipulation etc. ausgesetzt werden ohne die ausdrückliche Genehmigung von Kailow in jedem Einzelfall.

19.4 Stellt der Auftraggeber Kailow Material zur Verfügung, liegt es in der Verantwortung des Auftraggebers sicherzustellen, dass die Urheberrechte gewahrt sind, wozu ein mögliches Einverständnis zum Abbilden von Personen/Firmen/Logos etc. gehört. Stellt sich heraus, dass der Auftraggeber Urheberrechte mit dem Urheber oder Dritten, die im Besitz des Urheberrechts sind, nicht geklärt hat, muss er Kailow für alle möglichen Verluste schadlos halten, die Kailow aus der Verletzung der Rechte Dritter erwachsen.

19.5 Wenn Kailow einen Unterauftragnehmer einsetzt und dieser die Rechte des Urhebers oder von Dritten verletzt, haftet Kailow hierfür nicht, und der Auftraggeber muss seine Ansprüche direkt dem Unterauftragnehmer gegenüber geltend machen.

§ 20 Zusatzbedingungen für Web/digital

20.1 Der Auftraggeber stellt Kailow alle Informationen und sonstigen Materialien, die für die Erbringung der Leistungen zweckdienlich sind, kostenlos zur Verfügung. Werden Informationen und Materialien vom Auftraggeber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, kommt der Auftraggeber für jeden zusätzlichen Zeitaufwand und/oder andere Kosten auf, die Kailow in Folge des Verzugs entstehen, wie auch Kailow in dieser Situation berechtigt ist, seine Leistung zu verschieben.

20.2 Kailow ist berechtigt, Einrichtungen und personelle Ressourcen des Auftraggebers in dem Umfang zu nutzen, wie Kailow es für die Lieferung der vereinbarten Leistungen erforderlich erachtet, wobei der Auftraggeber verpflichtet ist, diese Kailow kostenlos zur Verfügung zu stellen.

20.3 Sofern eine von Kailow vorgeschlagene Lösung Software oder andere Produkte oder Leistungen enthält, für die Kailow keine Rechte besitzt, ist ein separater Vertrag abzuschließen, wobei Kailow eventuell zwischen Auftraggeber und Drittem vermitteln kann.

20.4 Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass er die erforderlichen Lizenzen für die von Kailow bediente Software besitzt, und dass er berechtigt ist, von Kailow diese Dienste ausführen zu lassen. Sofern Kailow Software von Dritten als Teil der Lieferung liefert, erhält der Auftraggeber eine Lizenz für solche Software nur nach den Lizenzbedingungen des Rechteinhabers.

20.5 Der Auftraggeber ist auf Kailows Wunsch im Übrigen verpflichtet, auf eigene Kosten Hard- und/oder Software aktualisieren zu lassen, wenn dies nach Kailows Auffassung für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten von Kailow erforderlich ist.

20.6 Der Auftraggeber teilt Kailow auf Aufforderung alle relevanten Informationen über sein IT-System mit. Zur Sicherstellung von optimalem Service ist Kailow nach eigenem Ermessen berechtigt, den Auftraggeber um zusätzliche Angaben zu bitten.

20.7 Die Lieferung hängt davon ab, dass Kailow Zugriff auf das IT-System des Auftraggebers über das Internet erhält, wodurch Kailow in der Lage ist, eine elektronische Verbindung mit dem IT-System des Auftraggebers herzustellen. Die Kosten für eine eventuelle Installation von Hardware und Software für die Erfüllung dieser Voraussetzung trägt der Auftraggeber.

20.8 Wünscht der Auftraggeber die Vornahme von Änderungen an seinem IT-System, teilt er dies Kailow mit einer Beschreibung der Änderungen mindestens 30 Tage vor gewünschter Umsetzung der Änderung mit. Kailow teilt hiernach dem Auftraggeber mit, wie sich die Änderung auf die Vergütung von Kailow auswirkt.

20.9 Nimmt der Auftraggeber eine Änderung in seinem IT-Sytem ohne Kailows schriftliches Einverständnis vor, ist Kailow berechtigt, die geforderte Vergütung fristlos zu erhöhen und Änderungen an den Leistungen vorzunehmen.

20.10 Alle von Kailow angegebenen Liefertermine sind Richtwerte und daher für Kailow nicht bindend, wenn nicht ein fester Liefertermin für die Leistung oder Teile der Leistung ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde.

20.11 Die Lieferung von Webleistungen und Websites gilt als erfolgt, sobald Kailow das Produkt in einem geschlossenen IT-System getestet hat und anschließend dem Auftraggeber die Mitteilung macht, dass die Lieferung fertiggestellt ist. Der Auftraggeber erhält daraufhin vertragsgemäß Online-Zugriff auf das Produkt.

20.12 Der Garantiezeitraum für die Lieferung beträgt 30 Tage ab stattgefundener Lieferung. Kailow ist jedoch berechtigt und verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Zeit eventuelle im Garantiezeitraum festgestellte Mängel nachzubessern. Beanstandet der Auftraggeber im Garantiezeitraum einen Mangel und zeigt es sich, dass an der Lieferung kein Mangel vorliegt und/oder dass Kailow für den betreffenden Mangel nicht verantwortlich ist, ist Kailow berechtigt, dem Auftraggeber Zeitaufwand und Materialien/Auslagen für alle in diesem Zusammenhang ausgeführten Arbeiten in Rechnung zu stellen.

20.13 Kailow trägt nicht die Verantwortung dafür, dass der Auftraggeber die erwarteten Ergebnisse erzielt, wenn nicht Kailow schriftlich und ausdrücklich das Risiko dafür übernommen hat, dass solche erwarteten Ergebnisse eintreffen.

20.14 Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist der Auftraggeber verantwortlich dafür und verpflichtet, vor jeder von Kailow ausgeführten Leistung eigenständig ein tägliches Backup sämtlicher Systeme vorzunehmen, welche die Leistungen von Kailow betreffen, wie auch der Auftraggeber verpflichtet ist, auf Kailows Aufforderung weitere Backups durchzuführen. Kailow haftet nicht für Schäden, die dem Auftraggeber auf Grund mangelnder Backups entstehen.

20.15 Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Regeln des dänischen Datenschutzgesetzes eingehalten werden, einschließlich der Bestimmungen über Sicherheit, und kann nicht Kailow hierfür haftbar machen.

20.16 Der Auftraggeber erwirbt ein nicht-exklusives Nutzungsrecht für die Ergebnisse der von Kailow im Rahmen dieses Vertrags erbrachten Leistungen. Kailow besitzt alle anderen Rechte an den Ergebnissen von Leistungen. Der Auftraggeber erwirbt keinesfalls Rechte an Werkzeugen, Methoden u. a., die für die Lieferung der Leistungen verwendet wurden oder in diese einfließen, vielmehr verbleiben die Rechte an ihnen bei Kailow/Dritten. Kailow hat einen Eigentumsvorbehalt für das Nutzungsrecht am Ergebnis der Leistung, wonach das Nutzungsrecht des Auftraggebers erlischt, wenn dieser die Zahlung der Gesamtvertragssumme an Kailow nicht rechtzeitig leistet.

20.17 Kailow arbeitet mit Amazon Web Services als Unterauftragnehmer für alle Hostingleistungen. Wenn nichts anderes aus dem Vertrag zwischen Kailow und dem Auftraggeber hervorgeht, gelten die jeweils geltenden Bedingungen von Amazon Web Services auch für das Verhältnis zwischen dem Auftraggeber und Kailow. Die jeweils geltenden Bedingungen für Amazon Web Services sind zu finden unter http://aws.amazon.com/legal/. Kailow ist berechtigt, einen anderen Unterauftragnehmer mit daraus folgenden neuen Bedingungen für die Hostingleistungen des Auftraggebers zu wählen.

20.18 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass aus Performance-Gründen ein höheres Hostingniveau gewählt werden muss, was mit höheren Kosten verbunden ist.

20.19 Von Seiten des Auftraggebers ist die Hostingleistung mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende kündbar. Von Seiten Kailows ist die Hostingleistung mit einer Frist von zwölf Monaten zum Monatsende kündbar.

§ 21 Zusatzbedingungen für anthropologische Untersuchungen
21.1 Der Auftraggeber stellt Kailow im Rahmen der Auftragsausführung Personal, Dokumente, Software, Diagramme, Räume u. a. zur Verfügung, um bestmögliche Bedingungen für die Lösung der Aufgabe zu bieten.

21.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Kailow mit der Beschaffung von allen Informationen über das Unternehmen des Auftraggebers zu unterstützen, die Kailow für die Lösung der Aufgabe benötigt. Hierzu zählen beispielsweise Angaben zu technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Verhältnissen.

21.3 Bei Abschluss des Auftrags ist Kailow verpflichtet, alle Materialien zurückzugeben, die ihm vom Auftraggeber für die Lösung der Aufgabe ausgehändigt wurden.

21.4 Der Auftraggeber ernennt eine oder mehrere Personen, die befugt sind, im Namen des Auftraggebers im Verhältnis zu Kailow Entscheidungen zu treffen. Der Auftraggeber teilt Kailow spätestens acht Tage nach Vertragsschluss den Namen der befugten Person schriftlich mit.

21.5 Der Vertrag hindert Kailow in keiner Weise daran, gleichzeitig für andere Auftraggeber Arbeiten auszuführen, auch wenn die betreffenden Unternehmen als Konkurrenten des Auftraggebers zu betrachten sind.

21.6 Kailow hat im Rahmen des Vertrags die Freiheit, die Ausführung der Arbeiten zu planen und vorzubereiten, wozu auch die Arbeitszeit und der Ort der Ausführung der Arbeiten zählen. Es ist Kailow außerdem freigestellt zu bestimmen, welche Personen/Beschäftigten die Ausführung der Arbeiten leiten.

21.7 Kailow ist verpflichtet, wöchentlich über den Stand der Auftragserfüllung Bericht zu erstatten. Die Parteien können frei vereinbaren, dass jede Woche oder jeden Monat ein Treffen stattfindet, auf dem Kailow über den Stand der Arbeiten berichtet.

21.8 Die Parteien sind gegenseitig zur Verschwiegenheit über nicht allgemein bekannte Informationen und Materialien des Vertragspartners verpflichtet. Die Verschwiegenheitspflicht umfasst firmeneigene Beschäftigte, Unterauftragnehmer und andere externe Berater, die an der Ausführung des Auftrags mitwirken.

21.9 Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch über das Ende der Auftragserfüllung und des Vertrags hinaus.

21.10 Der Auftraggeber besitzt das Eigentumsrecht an den Ergebnissen der Untersuchung und dem zugehörigen Bericht. Das Eigentumsrecht des Auftraggebers steht der nachfolgenden Nutzung von im Rahmen der Auftragsausführung durch Kailow erworbenen Knowhow, Methoden und allgemeinem Wissen nicht entgegen.

21.11 Kailow ist nicht für die Erzielung der vom Auftraggeber erwarteten Ergebnisse verantwortlich.

21.12 Kailow ist nicht zum Abschluss einer üblichen Beraterhaftpflichtversicherung verpflichtet.

Po Polska

WARUNSKI HANDLOWE GRUPY KAILOW GRUPPEN

Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierane są przez spółki grupy Kailow Gruppen (w tym Kailow Graphic A/S, Kailow Express A/S, Kailow Management ApS, Kailow Visual ApS, Kailow Creative A/S oraz Kailow Studio ApS), chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej.

W zapisach niniejszych warunków handlowych „Kailow” oznacza spółkę w ramach grupy Kailow Gruppen, a „Zamawiający” — przedsiębiorstwo będące klientem.

Warunki handlowe podzielone są w następujący sposób:

 • część ogólna (§§ 1–16);
 • warunki dodatkowe dot. banerów reklamowych i reklamy zewnętrznej (§ 17);
 • warunki dodatkowe dot. dźwięku, fotografii, nagrań audiowizualnych i innych wizualnych środków przekazu, reklamy oraz komunikacji (§ 18);
 • warunki dodatkowe dot. wykorzystania w Internecie/w sposób cyfrowy (§ 19) oraz
 • warunki dodatkowe dot. badań antropologicznych (§ 20).

W przypadku wystąpienia niezgodności warunków zawartych w „Części ogólnej” i „Warunkach dodatkowych” „Warunki dodatkowe” są nadrzędne.

CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1 Oferta i umowa
1.1 Oferta jest wiążąca dla Kailow przez 8 dni, licząc od daty przedstawienia oferty, jednak Kailow zastrzega sobie prawo do zmian cen, jeśli wynikają z wahań notowań dziennych.

1.2 Umowa zawierana jest po otrzymaniu przez Kailow zatwierdzenia Zamawiającego.

§ 2 Cena

2.1 Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy oraz dodatku środowiskowego w wysokości 1,5% całkowitej kwoty faktury, jednak nie więcej niż 200,00 DKK od każdej faktury.

2.2 Jeśli przed zakończeniem wykonania zleconych prac nastąpi wzrost wynagrodzeń, cen materiałów, opłat publicznych lub innych kosztów, Kailow uprawniony jest do zmiany ceny o te udokumentowane podwyżki.

2.3 Ceny wyrażone w walutach obcych ustalono na podstawie kursu korony duńskiej obowiązującego w dniu złożenia oferty lub potwierdzenia zamówienia. Kailow zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przed terminem zapłaty ze względu na zmiany kursu walut.

2.4 Kailow, poza ceną uzgodnioną, uprawniony jest do żądania uiszczenia opłaty za:

 • prace dodatkowe wynikające z przekazanego przez Zamawiającego na ręce Kailow materiału bazowego, jeśli okaże się on niekompletny, nieodpowiedni lub niewystarczający;
 • prace dodatkowe wynikające z faktu, że Zamawiający po rozpoczęciu prac wystąpi o udzielenie praw lub o zmiany w dostarczonym materiale;
 • prace dodatkowe wynikające z faktu, że Zamawiający dokona większej liczby zmian, niż ustalono w ofercie;
 • prace dodatkowe i niezbędne środki, które uzgodnione zostaną z Zamawiającym po zawarciu umowy;
 • przechowywanie, dystrybucję, przetwarzanie i przesyłanie materiałów cyfrowych lub analogowych, jak również narzędzi Zamawiającego, po zakończeniu wykonywania zamówienia;
 • prace dodatkowe wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wskutek czego umowy nie da się zrealizować w postaci ciągłej produkcji.
  • Praca wykonywana jest w formie ciągłego procesu, w związku z czym Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania Kailow. W przypadku braku odpowiedzi lub opóźnień w jej udzielaniu Kailow zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość żądania dodatkowej zapłaty od Zamawiającego.

§ 3 Termin realizacji

3.1 Realizacja nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3.2 Jeśli nie ustalono żadnego terminu realizacji, Kailow przedstawi taki termin.

3.3 Jeśli koszt realizacji zamówienia wzrośnie z powodów leżących po stronie Zamawiającego, będzie on odpowiedzialny za zapłatę dodatkowej kwoty obliczonej przez Kailow.

3.4 Koszty transportu ponosi Zamawiający, chyba że Kailow zobowiązał się dostarczyć towar. Wysyłka odbywa się na rachunek i na ryzyko Zamawiającego, a dostawę uznaje się za zakończoną w momencie przekazania towaru niezależnemu przewoźnikowi.

3.5 W przypadku wystąpienia opóźnienia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko pod warunkiem, że Zamawiający w momencie zawarcia umowy sprecyzował znaczenie dostawy w dokładnie określonym czasie i że faktycznie stwierdzono znaczne opóźnienie, (zob. pkt 11.1), które powoduje istotne utrudnienie dla Zamawiającego.

3.6 Kailow uprawniony jest do przesunięcia terminu realizacji z powodu opóźnienia wynikającego z:

 • powodów leżących po stronie Zamawiającego, w tym zmian wymaganych przez Zamawiającego;
 • jakichkolwiek wad urządzeń produkcyjnych;
 • wystąpienia okoliczności pozostających poza kontrolą Kailow, w tym m.in. choroby pracowników Kailow, pożaru, zalania, konfliktów pracowniczych, klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, które nie stanowią niedotrzymania warunków ze strony Kailow i uprawniają Kailow do przedłużenia terminu dostawy.

§ 4 Zapłata

4.1 Termin zapłaty jest określony przez datę płatności wskazaną w ofercie, na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze albo obowiązuje zapłata gotówką przy odbiorze.

4.2 Opóźnienie w zapłacie stanowi podstawę do naliczania odsetek w wysokości 1,5% za każdy rozpoczęty miesiąc.

4.3 Na żądanie Kailow Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia gwarancji bankowej tytułem zabezpieczenia zobowiązań. Jeśli żądanie przedstawienia gwarancji nastąpi po terminie zawarcia umowy, Kailow zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z pozyskaniem gwarancji.

4.4 Jeśli nie ustalono inaczej, w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 100 000 DKK netto obowiązuje przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia należna w dniu złożenia zamówienia, a pozostała kwota płatna jest zgodnie z ustalonymi warunkami płatności.

§ 5 Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i in.

5.1 Prawo autorskie do wykonanych przez Kailow wstępnych prac, koncepcji, kreatywnych pomysłów reklamowych, oryginalnych utworów, szablonów i in. należy do Kailow i nie może zostać powierzone osobom trzecim bez zezwolenia spółki.

 • Wszystkie materiały, które Kailow na potrzeby dostawy udostępnił lub pozwolił udostępnić w formie prac wstępnych, produktów pośrednich, materiałów, narzędzi i in., są własnością Kailow i powinny być zwrócone spółce, a tym samym nie mogą być używane przez Zamawiającego. Zasada ta obowiązuje niezależnie od osobnego zafakturowania udostępnionych przedmiotów.
 • Przedmioty wskazane w pkt 5. 2 mogą być użyte wyłącznie do prac na rzecz Zamawiającego, a ich przechowanie możliwe jest tylko na podstawie odrębnej umowy.

§ 6 Marketing

6.1 Kailow uprawniony jest do wykorzystywania nazwy Zamawiającego oraz rodzaju usługi jako referencji, w tym do opisywania/powielania usługi.

§ 7 Usługa druku i podobne

7.1 Kailow nie ponosi odpowiedzialności za błędy, w tym błędy w druku, informacjach cyfrowych, na wydrukach próbnych itp., których Zamawiający nie poprawił w formie pisemnej na etapie sprawdzania i korekty. Kailow tym samym nie ma obowiązku dokonywania korekty tekstu lub dbania w inny sposób o jakość wybranego przez Zamawiającego tekstu, kolorystyki i in.

 • Zamawiający nie jest uprawniony do żądania obniżek ceny lub do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niewielkich różnic w stosunku do zatwierdzonej próbki lub uzgodnionej specyfikacji.
 • Kailow ma prawo do realizacji dostawy nakładu mniejszego lub większego od pierwotnego zamówienia o maksymalnie 10%. W przypadku gdy papier lub inny materiał został specjalnie wytworzony na potrzeby tego zamówienia przez podmioty inne niż Kailow, spółka ma uzasadnione prawo do realizacji dostawy nakładu mniejszego lub większego od uzgodnionego zamówienia o ponad 10%, jednak najwyżej do poziomu odpowiadającego warunkom dostawy poddostawcy materiału.
 • Kailow nie ponosi odpowiedzialności za błędne umiejscowienie przyklejonych lub wstawionych elementów, jeśli Zamawiający nie przedstawił Kailow w formie pisemnej dokładnej instrukcji dotyczącej ich umiejscowienia.
 • Kailow nie ma obowiązku sprawdzania otrzymanego nakładu pod względem ilości oraz jakości. Kailow w ramach prawidłowej realizacji zamówienia uprawniony jest do dostawy nakładu, który zawiera egzemplarze uszkodzone w ilości do 0,5% całego nakładu.
 • W przypadku wysyłki wykonanych materiałów pod kilka różnych adresów Kailow nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne pomyłki w wysyłkach. Zamawiający powinien samodzielnie sprawdzić zgodność zawartości z zamówieniem.
 • Kailow nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy, jeśli nie otrzyma projektu druku ze znacznikami cięcia lub próbki docięcia arkusza, książki, planszy, okładki lub obwoluty.
 • Kailow nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie druku, który nie był suchy w momencie odbioru. Kailow nie ponosi odpowiedzialności za blaknięcie suchych materiałów drukowanych.
 • Kailow nie gwarantuje, że w dostawie nie będzie brakowało numerów lub numery nie będą powielone, jeśli dostawa zawiera numerowane prace. Dla dostaw zawierających prace, które są numerowane przy odbiorze, dolicza się ewentualne dodatkowe poprawki numeracji.

§ 8 Kontrola i reklamacja

8.1 Zamawiający zobowiązany jest natychmiast po odbiorze dostawy do sprawdzenia dostawy pod względem braków, uszkodzeń oraz właściwej ilości. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pisemnej reklamacji w przypadku niekompletnej dostawy. Niezłożenie pisemnej reklamacji w terminie skutkuje utratą praw Zamawiającego do reklamacji ze względu na braki.

§ 9 Odpowiedzialność

9.1 Kailow w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody lub straty finansowe spowodowane przez drugą stronę umowy.

 • W przypadku opóźnienia lub nieprawidłowości dostawy Kailow nie odpowiada za straty operacyjne, utratę zaliczek, stratę czasu lub inne straty pośrednie Zamawiającego, w tym te wynikające ze stosunków prawnych Zamawiającego z osobami trzecimi.
 • Kailow nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak podstaw prawnych Zamawiającego do zwielokrotniania, powielania lub publikowania pism, zdjęć, rysunków, wzorów, ilustracji, tekstów, znaków towarowych, innych nazw handlowych oraz pozostałych form samego towaru, ponadto wzoru lub innych, mogących mieć wpływ na prawa osób trzecich. Na wypadek pociągnięcia Kailow do odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z brakiem podstaw prawnych Zamawiającego do wykorzystania praw należących do osób trzecich, Kailow otrzyma od Zamawiającego zabezpieczenie przed takimi roszczeniami.
 • Kailow nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie własności takiej jak oryginały, materiały lub podobne, które nie są własnością Kailow, lecz zostały mu powierzone przez Zamawiającego w związku z realizacją zleconego zadania lub w celu przechowania, w tym prac wykonanych przez Kailow.
 • Kailow nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie dostawy przez Zamawiającego, w tym za zgodność dostawy z przepisami ustawy w sprawie praktyk handlowych.
 • W przypadku terminowego wpłynięcia reklamacji w sprawie niekompletnej usługi, Kailow ma prawo — ale nie ma obowiązku — uzupełnić braki w rozsądnym terminie lub opcjonalnie — usunąć brak zgodności poprzez wymianę. Prawo Zamawiającego do żądania odszkodowania i uzyskania stosownej obniżki ceny jest zatem ograniczone do prawa naprawy/wymiany przez Kailow.

§ 10 Klauzula o zachowaniu poufności

10.1 Poddostawca nie jest uprawniony do nawiązywania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z klientami dostawcy (Kailow), jak również jakiejkolwiek współpracy z nimi w okresie 2 lat od zakończenia współpracy z dostawcą (Kailow). Zobowiązanie do nienawiązywania kontaktu lub zaniechania jakiejkolwiek formy współpracy z klientami dostawcy (Kailow) dotyczy wyłącznie tych klientów, dla których poddostawca wykonywał pracę w ramach umowy z dostawcą (Kailow) oraz co do których posiada wiedzę, że są lub byli klientami dostawcy (Kailow).

10.2 W przypadku naruszenia zobowiązania poddostawca zobowiązany będzie do zapłaty dostawcy kary grzywny w wysokości 200 000 DKK za każdy przypadek naruszenia. Zapłata grzywny nie oznacza akceptacji przypadku naruszenia. Dostawca (Kailow) jest również uprawniony do dochodzenia odszkodowania, jeżeli można udokumentować wyższą stratę spowodowaną naruszeniem.

10.3 Poddostawca nie jest uprawniony do używania nazwy klienta w swoich referencjach, opisach projektu itd. bez zgody dostawcy (Kailow).

10.4 Poddostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz zapewnienia ochrony informacji uzyskanych na temat klienta, chyba że są to dane powszechne i ogólnodostępne. Zobowiązanie do objęcia tajemnicą informacji obowiązuje w okresie 2 lat od zakończenia prac, chyba że poddostawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przez dłuższy okres na podstawie wiążących przepisów. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności poddostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez dostawcę (Kailow).

§ 11 Odpowiedzialność za produkty wadliwe

11.1 Kailow ponosi wyłączną odpowiedzialność za produkty wadliwe zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe (Produktansvarslov). Kailow wyklucza jakakolwiek inną odpowiedzialność za produkty wadliwe.

 • Zamawiający bez zbędnej zwłoki dostarczy do Kailow pisemne zgłoszenie każdej szkody dotyczącej mienia lub osoby (osób) spowodowanej przez wadliwe produkty, każdego roszczenia stron trzecich i/lub każdego ryzyka wystąpienia takiej szkody.

§ 12 Rozwiązanie umowy

12.1 Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy wyłącznie w przypadku, gdy Kailow dopuści się poważnego naruszenia swoich zobowiązań. Niedotrzymanie warunków, w tym opóźnienia lub nieprawidłowości, uznawane są za poważne tylko wtedy, jeśli: (dla opóźnień) opóźnienie wpływa na znaczne opóźnienie realizacji całej umowy o więcej niż 10 (dziesięć) dni roboczych oraz jeśli opóźnione usługi nie zostały wykonane w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego żądania usunięcia opóźnienia w formie pisemnej listem poleconym; (dla nieprawidłowości) poważne uchybienie nie zostało naprawione lub usunięte w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od wysłania przez Zamawiającego żądania usunięcia nieprawidłowości w formie pisemnej listem poleconym; (dla innego rodzaju niedotrzymania) niedotrzymanie dotyczy istotnych warunków i zobowiązanie to nie zostało wypełnione w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od wysłania przez Zamawiającego powiadomienia o tym w formie pisemnej listem poleconym.

 • Brak terminowej płatności przez Zamawiającego stanowi istotne naruszenie warunków umowy, które uprawnia Kailow do rozwiązania umowy, pod warunkiem że wysłano wezwanie do zapłaty z terminem co najmniej 8 dni.
 • Pisemne wezwanie do zapłaty wysłane zgodnie z poprzednim ustępem stanowi podstawę do rozwiązania umowy, jeśli zawiera szczegółowy opis naruszenia jej warunków i wskazuje, że niedotrzymanie warunków skutkuje rozwiązaniem umowy. Opisane powyżej rozwiązanie nie uprawnia do uchylenia już dostarczonych usług i/lub innych umów zawartych między stronami.

§ 13 Podwykonawcy

13.1 Kailow uprawniony jest do całościowego lub częściowego powierzenia wykonania prac podwykonawcom.

§ 14 Czasopisma lub prace oparte na umowach odnawialnych

14.1 Jeśli nie zawarto innej umowy z Zamawiającym, na czasopisma lub prace oparte na umowach odnawialnych obowiązuje 3-miesięczny termin wypowiedzenia liczony od pierwszego dnia miesiąca.

§ 15 Zmiany

15.1 Kailow ma prawo do zmian warunków handlowych z 30-dniowym wyprzedzeniem.

15.2 Zawarte umowy mogą być zmieniane jedynie w formie pisemnej, za pisemną zgodą stron.

§ 16 Przeniesienie praw i obowiązków

16.1 Żadna ze stron nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 17 Właściwe prawo i jurysdykcja

17.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być w miarę możliwości rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji między stronami.

17.2 W razie braku porozumienia stron spór będzie rozstrzygał Sąd w Glostrup według przepisów prawa duńskiego.

WARUNKI DODATKOWE

§ 18 Warunki dodatkowe dot. banerów reklamowych i reklamy zewnętrznej

18.1 Wszystkie zewnętrzne banery reklamowe mają konstrukcję odporną na wiatr o sile 8 w skali Beauforta (porywisty). Kailow nie odpowiada za trwałość w warunkach gorszych niż wspomniane wyżej. Ślady po zwykłym montażu banerów i tablic, takie jak otwory po wierceniach i in., nie podlegają naprawie.

18.2  Kailow nie odpowiada za szkody dotyczące mienia Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane przez banery lub reklamy zewnętrzne.

§ 19 Warunki dodatkowe dot. dźwięku, fotografii, transmisji w formie wideo i innych wizualnych środków przekazu, reklamy oraz komunikacji

19.1 Jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, usługa Kailow nie obejmuje korekty tekstu.      Jeśli po otrzymaniu materiału Zamawiający zażyczy sobie dodatkowej modyfikacji, rozliczenie będzie sporządzone jak za prace dodatkowe.

19.2 Materiał dostarczony/wyprodukowany przez Kailow może być wykorzystany wyłącznie do określonego w umowie celu, a zapłata dotyczy produkcji jednorazowej. Materiału nie wolno odsprzedawać, wynajmować lub w inny sposób powierzać. Ponowne wykorzystanie cyfrowe materiału, np. w Internecie, możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Kailow.

19.3 Materiał dostarczony lub wyprodukowany przez Kailow nie może być poddawany zmianom w formie łączenia/nakładania, modyfikacji elektronicznych itp. bez wyraźnej zgody Kailow na każde takie działanie.

19.4 Jeśli Zamawiający dostarcza materiał do Kailow, spoczywa na nim obowiązek uzyskania niezbędnych praw autorskich, w tym ew. zgody ukazanych osób lub firm czy właścicieli wykorzystanych logotypów i in. Jeśli wyjdzie na jaw, że Zamawiający nie uregulował kwestii praw autorskich z autorem lub osobami trzecimi, które posiadają te prawa autorskie, Zamawiający zabezpieczy Kailow przed wszelkimi stratami wynikającymi z naruszenia praw osób trzecich, na jakie Kailow mógłby być narażony.

19.5 Jeśli Kailow skorzysta z usług podwykonawcy, a ten naruszy prawa autorskie lub prawa osób trzecich bez uszczerbku dla odpowiedzialności Kailow, Zamawiający musi wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko podwykonawcy.

§ 20 Warunki dodatkowe dot. wykorzystania w Internecie lub cyfrowego

20.1 Zamawiający bezpłatnie udostępni Kailow wszystkie informacje oraz inne materiały, które mogłyby być odpowiednie do wykonania zlecenia. Jeśli Zamawiający nie udostępni informacji i materiałów w ustalonym czasie, zostanie obciążony kosztami każdego dodatkowo poświęconego czasu i/lub innymi kosztami poniesionymi przez Kailow w wyniku opóźnienia, a Kailow w takim przypadku uprawniony jest do przesunięcia terminu realizacji zlecenia.

20.2 Kailow uprawniony jest do korzystania z infrastruktury i pracowników Zamawiającego w takim zakresie, jaki uzna za niezbędny do realizacji ustalonego zlecenia, a Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia Kailow infrastruktury i pracowników.

20.3 Jeśli proponowane przez Kailow rozwiązanie zawiera oprogramowanie lub inne produkty albo usługi, do których Kailow nie ma praw, niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy, z ewentualnym wsparciem ze strony Kailow, pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią.

20.4 Zamawiający odpowiedzialny jest za posiadanie niezbędnych licencji na oprogramowanie, które serwisuje Kailow, jak też uwzględni wykonywanie serwisu przez Kailow.      Jeśli Kailow dostarcza oprogramowanie osób trzecich, stanowiące część dostawy, Zamawiający otrzyma licencję do tego oprogramowania zgodnie z warunkami licencji posiadacza tego prawa.

20.5 Ponadto na wniosek Kailow Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania i/lub sprzętu komputerowego na koszt własny, jeśli Kailow uzna to za konieczne do realizacji swoich zobowiązań.

20.6 Zamawiający na prośbę Kailow zobowiązany jest do podania wszystkich stosownych informacji o swoim systemie IT. W celu zagwarantowania możliwie najlepszej usługi Kailow według swego uznania może wystąpić o dodatkowe informacje od Zamawiającego.

20.7 Warunkiem prawidłowej dostawy jest zapewnienie Kailow dostępu do systemu IT Zamawiającego za pośrednictwem Internetu tak, aby pracownicy Kailow byli w stanie połączyć się zdalnie z tym systemem.     Opłaty za ewentualną instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnego do spełnienia warunków umowy, ponosi Zamawiający.

20.8 Jeśli Zamawiający zechce dokonać zmian w swoim systemie IT, musi zgłosić ten fakt do Kailow wraz z podaniem informacji o zamierzonych zmianach na 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Następnie Kailow poinformuje Zamawiającego, jaki wpływ zmiana ta będzie miała na honorarium Kailow.

20.9 Jeśli Zamawiający dokona zmian w swoim systemie IT bez pisemnej zgody Kailow, spółka uprawniona będzie do podwyższenia wynagrodzenia bez uprzedzenia oraz dokonania zmian w usługach.

20.10 Każdy termin dostawy wskazany przez Kailow jest orientacyjny i dlatego nie jest wiążący dla Kailow, z wyjątkiem stałych terminów realizacji zlecenia lub jego części, wyraźnie ustalonych w formie pisemnej.

20.11 Dostawa stron i usług internetowych uznawana jest za wykonaną w momencie przeprowadzenia testu produktu przez Kailow oraz zamknięcia systemu IT, a następnie przekazania Klientowi informacji o zrealizowaniu dostawy. Klient uzyskuje następnie dostęp online do produktu, zgodnie z warunkami umowy.

20.12 Okres gwarancji na dostawę wynosi 30 dni od zrealizowania dostawy. W okresie ochrony gwarancyjnej Kailow jest uprawniony i zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków w rozsądnym terminie. Jeśli klient zgłosi usterki w trakcie ochrony gwarancyjnej i okaże się, że nie było braków w dostawie i/lub Kailow nie odpowiada za dany brak, Kailow ma prawo do wystawienia klientowi faktury za poświęcony czas i materiały lub rekompensaty za każdą pracę wykonaną w związku z tym zgłoszeniem.

20.13 Kailow nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie przez Zamawiającego oczekiwanych rezultatów, chyba że Kailow wyraźnie i w formie pisemnej podjął się ryzyka, że oczekiwane rezultaty zostaną osiągnięte.

20.14 Jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, Zamawiający jest odpowiedzialny i zobowiązany własnymi środkami wykonywać codzienne kopie danych z tego systemu, który związany jest z usługą Kailow, niezależnie od wszelkich świadczeń ze strony Kailow. Zamawiający zobowiązany jest również do dokonywania innych kopii danych na wniosek Kailow. Kailow nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Zamawiającego, będące wynikiem niewykonania kopii danych.

20.15 Zamawiający musi zapewnić przestrzeganie duńskiego prawa ochrony danych osobowych, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a Kailow nie może być za to pociągnięty do odpowiedzialności.

20.16 Zamawiający nabywa licencję niewyłączną do korzystania z wyników usług świadczonych przez Kailow na podstawie warunków niniejszej umowy. Kailow posiada wszystkie pozostałe prawa do rezultatów usług. Zamawiający nie nabywa w żadnych okolicznościach prawa do narzędzi, metod i in., które zostały zastosowane do realizacji zlecenia lub wchodzą w jego skład, ponieważ prawa do nich pozostają w rękach Kailow lub osób trzecich. Kailow wnosi zastrzeżenie prawa własności do prawa użytkowania wyników świadczenia, w taki sposób że prawo użytkowania Zamawiającego ustaje w momencie, gdy Zamawiający nie wywiąże się z terminowej zapłaty Kailow całkowitej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie.

20.17 Kailow korzysta z Amazon Web Services, będącego podwykonawcą wszystkich usług hostingowych.         Jeżeli z umowy pomiędzy Kailow i Zamawiającym nie wynikają odmienne postanowienia, zastosowanie mają obowiązujące w każdym czasie warunki Amazon Web Services, zarówno wobec Zamawiającego, jak i Kailow. Obowiązujące aktualnie warunki Amazon Web Services znajdują się na stronie http://aws.amazon.com/legal/. Kailow ma prawo wybrać innego podwykonawcę, przy czym klienta będą obowiązywać nowe warunki świadczenia usług hostingowych.

20.18 Zamawiający jest świadomy, że ze względu na rezultaty wybór wyższej oferty hostingowej może okazać się niezbędny, co wpłynie na wzrost opłat.

20.19 Zamawiający może wypowiedzieć usługę hostingową z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Kailow może wypowiedzieć usługę hostingową z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 21 Warunki dodatkowe dot. badań antropologicznych

21.1 Zamawiający udostępni Kailow na czas wykonywania usługi niezbędny personel, dokumenty, oprogramowanie, schematy, lokale itp. w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków do realizacji zlecenia.

21.2 Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Kailow informacji na temat przedsiębiorstwa Zamawiającego, których Kailow może potrzebować do realizacji zadania, w tym np. informacji o sytuacji technicznej, finansowej i organizacyjnej.

21.3 Po wykonaniu zlecenia Kailow zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego w związku z realizacją zlecenia.

21.4 Zamawiający ma obowiązek wyznaczenia jednej lub kilku osób, które w imieniu Zamawiającego upoważnione będą do reprezentowania go przed Kailow. Zamawiający poinformuje Kailow pisemnie o wyborze upoważnionej osoby w terminie 8 dni od daty zawarcia umowy.

21.5 Zawarcie umowy nie ogranicza w żaden sposób prawa Kailow do wykonywania prac dla innych zleceniodawców w trakcie realizacji zlecenia, nawet jeśli przedsiębiorstwa te mogą być uznane za konkurencję rynkową.

21.6 W ramach umowy Kailow może dowolnie planować i organizować proces przeprowadzenia prac, w tym czas i miejsce wykonywania zadania. Kailow nie jest ponadto zobowiązany do zatrudniania konkretnych osób lub pracowników, którzy będą odpowiadać za realizację prac.

21.7 Kailow ma obowiązek cotygodniowego składania raportów ze stanu prac. Strony mogą dowolnie ustalać, w którym tygodniu lub miesiącu należy zorganizować spotkanie, na którym Kailow przekaże szczegółowe informacje na temat postępu prac.

21.8 Strony są wzajemnie zobowiązane do utrzymania w tajemnicy niedostępnych powszechnie informacji i materiałów dot. kontrahenta. Tajemnica zawodowa obejmuje pracowników, podwykonawców i innych doradców zewnętrznych, którzy biorą udział w realizacji usługi.

21.9 Tajemnica zawodowa obowiązuje również po wykonaniu zlecenia i zakończeniu umowy.

21.10 Klient ma prawo własności wyników badania i raportu opartego na jego wynikach.

Prawo klienta do własności nie stanowi przeszkody do wykorzystania przez Kailow w późniejszym czasie wiedzy technicznej, metod czy wiedzy ogólnej, którą Kailow pozyskał w związku z realizacją zadania.

21.11 Kailow nie ponosi odpowiedzialności za zgodność efektów z oczekiwaniami Zamawiającego.

21.12 Kailow nie ma obowiązku zawierania zwykłej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa.

In English

Terms of Business of the Kailow Group

These Terms of Business shall apply to all agreements entered into with the companies of the Kailow Group (including Kailow Graphic A/S, Kailow Express A/S, Kailow Management ApS, Kailow Visual ApS, Kailow Creative A/S and Kailow Studio ApS), unless otherwise agreed in writing.

In these Terms of Business, a company of the Kailow Group is hereinafter referred to as “Kailow”, and the customer’s undertaking is hereinafter referred to as the “Ordering Entity”.

The Terms of Business are divided into the following sections:

 • general conditions (clauses 1–16);
 • additional conditions for banners and outdoor ads (clause 17);
 • additional conditions for audio content, photographs, videos and other visual media, as well as advertising and communication (clause 18);
 • additional conditions for online/digital content (clause 19); and
 • additional conditions for anthropological studies (clause 20).

In the event of a disparity between the terms specified in the “General Conditions” and “Additional Conditions”, the “Additional Conditions” shall take precedence.

 

GENERAL CONDITIONS

§ 1. Quotation and agreement

1.1 Quotations are binding on Kailow for eight (8) days counted from the quotation date; however, Kailow is entitled to adjust prices prompted by market-price fluctuations.

1.2  An agreement is concluded when the Ordering Entity’s acceptance has been received by Kailow.

§ 2. Price

2.1 All prices are exclusive of VAT, delivery charges and an environmental surcharge of 1.5% of the invoice total; the latter may at most amount to DKK 200.00 per invoice.

2.2 In the event that, during the period of time leading up to completion of the order, increases occur in wages, material prices, public taxes or other costs, Kailow is entitled to adjust the price to account for such documented increases.

2.3 Prices in foreign currency are based on the current exchange rate in Danish kroner (DKK) on the quotation date or order confirmation date. For exchange-rate changes occurring before payment, Kailow reserves the right to change the price correspondingly.

2.4 In addition to the quoted or agreed price, Kailow is entitled to demand payment for the following:

 • Extra work as a result of the source material given to Kailow by the Ordering Entity turning out to be incomplete, unsuitable or inadequate.
 • Extra work resulting from the Ordering Entity requesting corrections or changes to the submitted material after the work process has commenced.
 • Extra work resulting from the Ordering Entity carrying out more proofreading cycles than agreed in the quotation.
 • Overtime and measures agreed with the Ordering Entity after the signing of the agreement.
 • Storage, delivery, handling and dispatch of the Ordering Entity’s digital or analogue material and tools after delivery has taken place.
 • Extra work caused by the agreement not being able to be implemented in a continuous production process due to circumstances at the Ordering Entity.

2.5 Out of consideration for the completion of the work in a continuous work flow, the Ordering Entity is under an obligation to reply to Kailow’s requests as soon as possible. If the Ordering Entity fails to reply or is late in doing so, Kailow reserves the right to postpone the time of delivery, and is also entitled to demand additional payment from the Ordering Entity.

 

§ 3. Delivery

3.1  The order is to be delivered on the date agreed with the Ordering Entity.

3.2  In the event that a delivery date is not agreed, Kailow determines the delivery date.

3.3  If Kailow’s cost of delivering the order is increased as a result of circumstances at the Ordering Entity, the Ordering Entity is under an obligation to pay the increased price calculated by Kailow.

3.4 The place of delivery is ex works, unless Kailow undertakes to deliver the product to the Ordering Entity. If this is the case, the dispatch shall take place at the expense and risk of the Ordering Entity and delivery is considered as having taken place once the product has been handed over to an independent carrier.

3.5 If a delay occurs, the Ordering Entity shall only be entitled to terminate the agreement if, at the same time as entering into the agreement, the Ordering Entity has emphasised the importance of delivery taking place on a specific date and time and given that a material delay, cf. clause 11.1, which causes significant inconvenience to the Ordering Entity, has actually occurred.

3.6 Kailow is entitled to postpone the date of delivery as a result of a delay caused by:

 • A)   matters relating to the Ordering Entity, including modifications demanded by the Ordering Entity;
 • B)    defects and deficiencies in production equipment;
 • C)   factors that are beyond Kailow’s control, including, but not limited to, illness of Kailow’s employees, fire, water damage, labour conflicts, natural disasters, or other similar force majeure situations; these do not constitute a breach committed by Kailow and entitle Kailow to extend the delivery deadline.

§ 4. Payment

4.1 Payment shall be made on the date specified in the quotation, in the order confirmation or on the invoice as the last day for punctual payment or otherwise in cash on delivery.

4.2 Interest is accrued from the due date in the amount of 1.5% per month or any part thereof.

4.3 At the request of Kailow, the Ordering Entity is at any time under an obligation to provide a bank guarantee as security for payment. If this request is made after the signing of the agreement, Kailow is under an obligation to indemnify the Ordering Entity for any expense relating to this.

4.4 Unless otherwise agreed, orders totalling more than DKK 100,000.00, exclusive of VAT, shall be paid for in the amount of 50% at the time of placing the order and the remainder in accordance with the terms of payment agreed.

§ 5. Title, copyright, etc.

5.1 The copyright for any preparatory works, concepts, creative proposals, original material, layout, etc., developed by Kailow belongs to Kailow and may not be transferred to a third party without Kailow’s consent.

5.2 Whatever Kailow has produced or outsourced in the way of preparatory works, intermediate products, materials, tools, etc., for use in the order remains the property of Kailow and shall be returned to Kailow and thus may not be used by the Ordering Entity. This shall apply regardless of whether the produced material is invoiced separately.

5.3 The material covered in Clause 5.2 may only be used for works for the Ordering Entity and will be stored only in accordance with a separate agreement to this effect.

§ 6. Marketing

6.1 Kailow is entitled to use the Ordering Entity and the service as a reference, including with a description/reproduction of the service.

§ 7. Printing and similar services

7.1 Kailow cannot be held liable for defects which the Ordering Entity has not corrected in writing as part of review and/or proofreading process, including printed material, digital information, proof copy and similar. Thus, Kailow is not under an obligation to perform its own proofreading or any other type of quality assurance of the Ordering Entity’s selection of text, colours, etc.

7.2 The Ordering Entity is not entitled to a reduction in price or to refuse to accept the service ordered in the event of minor deviations from an approved proof copy or agreed specification.

7.3 Kailow has the right to a delivery deviation of up to 10% of the agreed print run. In instances where paper or other material has been specifically produced for the order by a party other than Kailow, Kailow has the right to a reasonable delivery deviation beyond the 10% of the agreed print run, though at most equivalent to the material supplier’s terms of delivery.

7.4 Kailow cannot be held liable for faulty placement of adhered or inserted elements if the Ordering Entity has not given Kailow precise instructions about the placement of these.

7.5 Kailow is not under an obligation to verify the print run received in terms of volume or condition. Kailow is entitled to deliver print runs, as a fully satisfactory delivery, containing defective specimens constituting up to one half of one percent (0.5%) of the print run.

7.6 For the processing of work which is to be dispatched to more than one address, Kailow cannot be held liable for any material that is forwarded incorrectly. The Ordering Entity is responsible for verifying that the content is correct.

7.7 Kailow cannot be held liable for the final result if Kailow does not receive printed sheets with fold marks and cropping marks or cropped samples of sheets, books, posters, covers and dust covers.

7.8 Kailow cannot be held liable for damage to printed material which was not dry on receipt. Kailow cannot be held liable for dry printed matter which rubs off/blurs.

7.9 Kailow offers no guarantee against defective or duplicated numbers for orders containing numbered works. For orders containing works that are numbered on receipt, any corrections of numbers will be calculated as an extra charge.

§ 8. Review and complaint

8.1 Upon receiving the order, the Ordering Entity is under an obligation to immediately review and inspect it for defects and deficiencies, including verifying that the quantity is correct. If an order is defective, the Ordering Entity is under an obligation to file a complaint to this effect immediately. Failure to submit a complaint in writing in good time will mean that the Ordering Entity loses the right to invoke defects and deficiencies.

§ 9. Liability

9.1 Kailow can never be held liable to pay compensation for damage or financial loss imposed by Kailow on the other party in the contractual relationship.

9.2 Kailow cannot be held liable for the Ordering Entity’s operating loss, loss of profit, lost time or other indirect loss, including as a result of the Ordering Entity’s legal situation vis-à-vis a third party in the event of a delay or defects in the order delivered.

9.3 Kailow cannot be held liable for the Ordering Entity’s insufficient legal basis for the reproduction, duplication or publication of type, images, drawings, patterns, illustrations, texts, trade marks, other commercial marks and other brand names, including design or other aspect that can be governed by the rights of a third party. If Kailow incurs liability vis-à-vis a third party in consequence of the Ordering Entity’s lack of legal basis to utilise a third party’s entitled rights, the Ordering Entity shall indemnify Kailow for such liability.

9.4 Kailow cannot be held liable for loss or damage to property, such as originals, materials, and similar, which do not belong to Kailow but which have been entrusted to Kailow by the Ordering Entity for the purpose of performing an agreed task or for the purpose of storage, including the storage of works produced by Kailow.

9.5 Kailow incurs no liability for the Ordering Entity’s use of the order, including whether the order complies with the provisions of the Danish Marketing Practices Act.

9.6 In the event that the Ordering Entity has filed a complaint in good time concerning defects in Kailow’s service, Kailow has the right, but is not obliged, to remedy defects within a reasonable period of time, or alternatively to provide a replacement delivery. The Ordering Entity’s right to demand compensation and a pro rata reduction in price is thus limited by Kailow’s right to remedy the defect or provide a replacement delivery.

§ 10. Non-solicitation clause and confidentiality

10.1 The external supplier is not entitled to make direct or indirect contact or conduct business in any way with the customers of the supplier (Kailow) for a period of two (2) years from the conclusion of cooperation with the supplier (Kailow). The obligation to refrain from contacting or conducting business in any way with the customers of the supplier (Kailow) solely comprises customers where the external supplier has carried out work relating to said customer for the supplier (Kailow) and where the external supplier is aware that the customer in question is or has been a customer of the supplier (Kailow).

10.2 In the event that this obligation is breached, the external supplier shall pay a fine of DKK 200,000 to the supplier for each breach of this obligation. Payment of the fine does not render the breach acceptable; in addition, the supplier (Kailow) is entitled to claim compensation from the external supplier if it is possible to document a substantial loss arising from the breach.

10.3 The external supplier is not entitled to use the customer as a reference, case story or similar without the consent of the supplier (Kailow).

10.4 The external supplier undertakes to file and treat all information related to the customer on a confidential basis, unless this involves information that is considered publicly available. The obligation to treat information on a confidential basis is in effect for two (2) years after the conclusion of the task, unless the external supplier is under an obligation to keep this information confidential for a longer period of time pursuant to mandatory legislation. In the event of a breach of the obligation to treat the information on a confidential basis, the external supplier is liable for damages vis-à-vis the supplier (Kailow).

§ 11. Product liability

11.1 Kailow is responsible for product liability solely pursuant to the mandatory provisions of the Danish Product Liability Act. Kailow disclaims any and all other product liability of any other kind.

11.2 The Ordering Entity shall without undue delay notify Kailow in writing of the following: any damage to any object or injury to any individual caused by defective products; any claim submitted by a third party based on such damage/injury; and/or every risk that such damage/injury might occur.

§ 12. Termination

12.1 The Ordering Entity is solely entitled to terminate the agreement in the event that Kailow commits a material breach of its obligations under the agreement. Breaches of contract, including delays and defects, can only be considered material if (in the event of delay) the delay results in a material delay of the entire agreement by more than ten (10) working days and in the event that the delayed services have not been carried out within twenty (20) working days after the Ordering Entity has submitted a written claim to this effect by registered letter; or (in the event of defects) a material defect has not been rectified or remedied within thirty (30) working days after the Ordering Entity has submitted a written claim to this effect by registered letter; or (in the event of other breaches) if the breach concerns a material matter and the breach has not been brought to an end no later than thirty (30) working days after the Ordering Entity has submitted a written demand to this effect by registered letter.

12.2 The Ordering Entity’s failure to pay on time constitutes material breach, which entitles Kailow to terminate the agreement, provided that a claim stipulating a payment deadline of at least eight (8) days for payment has been sent.

12.3 A written claim sent pursuant to the preceding paragraphs shall only be able to serve as the basis for subsequent termination of the agreement if it contains a detailed description of the breach and specifies that failure to comply with the claim may result in the termination of the agreement. This type of termination does not justify the termination of services already delivered and/or other agreements between the parties.

§ 13. External suppliers

13.1 Kailow is entitled to subcontract work in part or in full to external suppliers.

§ 14. Periodical texts/continuing contract work

14.1 Unless otherwise agreed with the Ordering Entity of periodical texts/continuous contracts, a term of notice of three (3) months with expiry on the first day of a month shall apply.

§ 15. Amendments

15.1 Kailow is entitled to change the terms of business by giving thirty (30) days’ written notice.

15.2 Concluded agreements may only be changed by means of a written agreement between the parties.

§ 16. Assignment of rights and obligations

16.1 The parties may not assign their rights or obligations pursuant to this agreement to a third party without the written consent of the other party.

§ 17. Choice of applicable law and venue

17.1 An attempt shall be made to amicably settle any dispute arising from this agreement by means of mutual negotiations for reconciliation.

17.2 If the parties are unable to reach an agreement, the dispute shall be settled by the Court of Glostrup by the application of Danish law.

ADDITIONAL CONDITIONS

§ 18. Additional conditions for banners and outdoor ads

18.1 All outdoor banners are designed to withstand wind force 8 (fresh gale). Kailow cannot be held liable for the durability of the banners above this wind force. Vestiges of ordinary mounting of banners and signs, such as drill holes, etc., are not repaired.

18.2 Kailow is not responsible for damage to the property of the Ordering Entity or a third party caused by banners or outdoor advertising.

§ 19. Additional conditions for audio content, photographs, videos and other visual media, as well as advertising and communication

19.1 Unless otherwise agreed in writing, Kailow’s service does not include a proofreading cycle.  If, after having received the material, the Ordering Entity wants additional processing, this will be invoiced as extra work.

19.2 The material delivered/produced by Kailow may only be used for the agreed purpose and the payment applies to one-off reproduction only. The material may not be resold, lent out or transferred in any other way. Digital re-use of the material, e.g. on the internet, may only take place pursuant to a written agreement with Kailow.

19.3 The material delivered/produced by Kailow may not be subject to modification in the form of editing/superimposition, electronic manipulation, etc., without the express permission of Kailow in each individual instance.

19.4 If the Ordering Entity submits material to Kailow, it is incumbent on the Ordering Entity to ensure the requisite copyright protection, including any permission from depicted individuals/businesses/logos, etc. If it turns out that the Ordering Entity has not cleared copyrights with the holders of any copyright or a third party in possession of a copyright, the Ordering Entity shall indemnify Kailow for any loss incurred on Kailow by this violation of third-party rights.

19.5 If Kailow uses external suppliers and an external supplier violates the rights of the holder of a copyright or a third party, Kailow cannot be held liable for this, and the Ordering Entity must address its claim directly to the external supplier.

§ 20. Additional conditions for online/digital content

20.1 The Ordering Entity shall make available to Kailow free of charge all information and all other material which might be expedient for the performance of the service. If information and material is not made available by the Ordering Entity at the time agreed, the Ordering Entity shall pay for any extra time spent and/or other costs that might be imposed as a result of delay; in addition, Kailow is entitled to postpone its service in this situation.

20.2 Kailow is entitled to use facilities and employees at the Ordering Entity to the extent deemed necessary by Kailow for delivering the agreed services, and the Ordering Entity is under an obligation to make these available to Kailow free of charge.

20.3 If a solution proposed by Kailow includes software or other products or services to which Kailow does not hold the rights, a separate agreement shall be entered into, possibly assisted by Kailow, between the Ordering Entity and a third party.

20.4 The Ordering Entity is responsible for ensuring that it has the requisite licences for the software serviced by Kailow and that the Ordering Entity has the right to have Kailow carry out this servicing. If Kailow delivers third-party software as part of the order, the Ordering Entity will only receive a licence for such software in accordance with the licensing terms of the holder of rights

20.5 Otherwise, at the request of Kailow to this effect, the Ordering Entity is under an obligation to update hardware and/or software at its own expense, if Kailow deems this to be necessary to enable Kailow to meet its obligations.

20.6 The Ordering Entity shall contact Kailow to provide all relevant information about the Ordering Entity’s IT system. To ensure the best service possible, Kailow is entitled at its own discretion to request supplementary information from the Ordering Entity.

20.7 Delivery is contingent on Kailow having access to the Ordering Entity’s IT system via the internet which enables Kailow to electronically connect to the Ordering Entity’s IT system. The expenses for any installation of hardware and/or software for meeting this prerequisite are to be defrayed by the Ordering Entity.

20.8 If the Ordering Entity wishes to make changes to the Ordering Entity’s IT system, the Ordering Entity must inform Kailow of this by providing a description of the changes and giving a notice of no less than thirty (30) days before the Ordering Entity wishes to implement the change. Kailow will subsequently inform the Ordering Entity of the effect that the change will have on Kailow’s remuneration.

20.9 If the Ordering Entity changes the Ordering Entity’s IT system without the written consent of Kailow, Kailow is entitled to increase the remuneration charged without notice and to modify the services.

20.10 Any time of delivery specified by Kailow is approximate and therefore not binding on Kailow, unless a fixed time of delivery of the service or any part thereof has been expressly agreed in writing.

20.11 The delivery of online services and websites is regarded as completed once Kailow has tested the product in a closed IT system and subsequently notified the Ordering Entity that the order is completed. After this, the Ordering Entity is given online access to the product pursuant to the agreement.

20.12 The guarantee period for the order is thirty (30) days from the date of completed delivery. However, Kailow is entitled and obliged within a reasonable period of time to remedy any defects discovered during the guarantee period. If the Ordering Entity provides information about a defect during the guarantee period, and it turns out that there is not a defect in the order and/or that Kailow is not responsible for the defect concerned, Kailow is entitled to invoice the Ordering Entity for time spent and materials/outlay for any work performed in this context.

20.13 Kailow cannot be held liable for the Ordering Entity’s achievement of expected results, unless Kailow has expressly in writing assumed the risk for achieving such expected results.

20.14 Unless otherwise agreed in writing, the Ordering Entity is responsible for, and under an obligation to carry out on its own initiative, daily backups of all systems which are affected by services provided by Kailow, prior to the provision of any service by Kailow; in addition, the Ordering Entity is under an obligation to perform additional backups at the request of Kailow. Kailow cannot be held liable for any loss which the Ordering Entity may suffer as a result of insufficient backup.

20.15 The Ordering Entity shall ensure that the rules of the Danish Data Protection Act, including the provisions concerning security, are complied with, and the Ordering Entity cannot hold Kailow responsible for this.

20.16 The Ordering Entity acquires a non-exclusive right of use to the results of Kailow’s services under this agreement. Kailow holds all other rights to the results of services. In no instance does the Ordering Entity acquire the right to tools, methods, etc., used for delivering the service or included in the service, as these rights are retained by Kailow/third party. Kailow retains ownership of the right of use for the service results, whereby the Ordering Entity’s right of use ceases if the Ordering Entity does not make punctual payment of the entire remuneration due to Kailow under the agreement.

20.17 Kailow uses Amazon Web Services as an external supplier for all hosting services. Unless otherwise stated in the agreement between Kailow and the Ordering Entity, the current terms of business of Amazon Web Services shall also apply to the relationship between the Ordering Entity and Kailow. The terms in effect at any time for Amazon Web Services can be found at http://aws.amazon.com/legal/. Kailow is entitled to choose a different external supplier with resulting new terms for the Ordering Entity’s hosting services.

20.18 The Ordering Entity is informed of the fact that, out of consideration for performance, it may be necessary to choose a higher hosting level, which will give rise to a higher payment.

20.19 The hosting service can be terminated by the Ordering Entity by giving six (6) months’ notice for expiry at the end of a month. The hosting service can be terminated by the Ordering Entity by giving six (12) months’ notice for expiry at the end of a month.

§ 21. Additional conditions for anthropological studies

21.1 During the performance of the task, the Ordering Entity makes the following available to Kailow: staff, documents, software, diagrams, premises, etc., all for the purpose of ensuring that Kailow has the best possible conditions for performing the task.

21.2 The Ordering Entity is under an obligation to assist Kailow in obtaining the information concerning the Ordering Entity’s activities which Kailow may need for performing the task, including, e.g., information about technical, financial and organisational matters.

21.3 Upon completion of the task, Kailow is under an obligation to return all material issued by the Ordering Entity for performing the task.

21.4 The Ordering Entity shall designate one or more individuals who are authorised to act on behalf of the Ordering Entity in relation to Kailow. The Ordering Entity shall inform Kailow in writing of the authorised individual(s) selected no later than eight (8) days after the signing of the agreement.

21.5 In no way does the signing of the contract restrict Kailow’s right to perform work simultaneously for other issuers of assignments, even if these undertakings may be considered competitors in the market.

21.6 Within the framework of the agreement, Kailow is at liberty to plan and organise the performance of the work, including the working hours and the site where the work will be performed. Kailow is also at liberty to select the individuals/employees who will be responsible for performing the work.

21.7 Kailow is under an obligation to submit weekly situational reports about the task. The parties are free to agree that a meeting shall be held every week or month where Kailow shall provide a situational report.

21.8 The parties are mutually obliged to observe professional secrecy concerning information and materials about the other party to the contract which are not publicly available. The professional secrecy shall also be observed by employees, external suppliers and other external consultants who help to perform the task.

21.9 The professional secrecy obligation shall also apply after completion of the task and cessation of the agreement.

21.10 The Ordering Entity retains the right of ownership to the study results and associated reporting.

The Ordering Entity’s right of ownership does not prevent Kailow’s subsequent use of know-how, methods or general knowledge acquired by Kailow while performing the task.

21.11 Kailow is not responsible for achieving the results expected by the Ordering Entity.

21.12 Kailow is under no obligation to take out customary consultant’s indemnity liability insurance.